PRAVILA I USLOVI

Ova Pravila i uslovi, kao i bilo koji i svi ovde pomenuti dokumenti (Pravila) propisuju Orilfame pravila, principe i prava i obaveze Brend partnera, a nakon što prihvatite iste, čine obavezujući sporazum između Oriflame kozmetika doo sa sedištem na adresi Vladimira Popovića 40, Beograd, i matičnim brojem 17329103 („Oriflame”, „mi”) i Vas („Vi”, „Oriflame Brend partner”, „Brend partner”).  Imajući u vidu gore navedeno, preporučujemo Vam da odštampate i sačuvate kopiju ovih Pravila.

Zadržavamo pravo na izmene ovih Pravila. Datum poslednjeg ažuriranja teksta možete pronaći na dnu ovog dokumenta. Obavestićemo Vas o svim eventualnim izmenama, u skladu sa procedurom navedenom u Pravilima. Vaša je odgovornost da uskladite svoje aktivnosti sa navedenim izmenama.  

 1. DEFINICIJE

Sledeće definicije će biti korišćene u tekstu Pravila:

 1. Etički kodeks i pravila ponašanja: skup obavezujućih pravila, koja čine deo Oriflame Plana uspeha, a kojima se reguliše ponašanje Brend partnera prema Oriflame-u, prema Potrošačima kao i prema drugima Oriflame Brend partnerima;
 2. Potrošač: bilo koje fizičko lice, bez obzira na to da li se radi o registrovanom Brend partneru ili ne, koje kupuje Oriflame proizvode online (na primer putem web stranice) ili off-line (na primer putem telefona) i koje pri tome postupa u potpunosti ili većim delom van njegovog/njenog područja poslovanja ili zanimanja;
 3. Oriflame katalog, Katalog: papirna ili elektronska brošura koju Oriflame izdaje periodično, a koja uključuje ponudu Oriflame proizvoda kao i preporučene maloprodajne cene;
 4. Kataloški period: period naveden na naslovnoj strani svakog Kataloga tokom kog važi ponuda iz tog Oriflame kataloga;
 5. Oriflame Grupa: kompanija Oriflame Global e-commerce AG, njena krajnja holding kompanija, kao i bilo koje društvo koje je pod direktnom ili indirektnom kontrolom krajnje holding kompanije;
 6. Oriflame proizvodi, Proizvodi: kozmetika i slični proizvodi, kao i određeni dijetetski suplementi koji se prodaju pod Oriflame zaštitnim znakom; osnovne karakteristike Proizvoda su navedene u Katalogu;
 7. Oriflame Plan uspeha: dokument u kom je objašnjeno koje su to prednosti saradnje sa kompanijom Oriflame,  kao i koju vrstu prilike za zaradu nudimo. Plan uspeha možete skinuti na linku http://serbia.oriflame.com/v4/plan_uspeha_srb_V24_lr.pdf
 8. Oriflame brošura: dokument koji na jasan i razumljiv način prezentuje prednosti saradnje sa kompanijom Oriflame – Oriflame proizvode kao i priliku za zaradu koju nudimo. Zasniva se na Oriflame Planu uspeha, i predstavlja dokument koji je kraći, jednostavniji za prezentovanje;
 9. Oriflame zaštitni znaci: naziv Oriflame, Oriflame logo i nazivi proizvoda, kao i asortiman proizvoda koje Oriflame proizvodi, reklamira, prodaje i distribuira;
 10. Cene: cene Oriflame proizvoda koje određuje Oriflame, i koje su navedene u cenovniku važećem u vreme kreiranja porudžbine;
 11. Teritorija: SRBIJA;
 12. Lični podaci: detalji koje nam dostavljate prilikom Vaše registracije kao Oriflame Brend partnera, kao i bilo koje druge dodatne informacije koje nam budete povremeno dostavljali.

2. REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1. Nakon što prihvatimo Vašu prijavu i nakon što Vam dodelimo članski broj, bićete registrovani kao Oriflame Brend partner. Uslovi pod kojima ćete biti učlanjeni kao Oriflame Brend partner su navedeni u Pravilima ponašanja, u sekciji Pravila o članstvu.

2.2. Zadržavamo pravo naplate godišnje članarine kao i naknade za početni paket, ukoliko se odlučite za isti, koji sadrži niz dokumenata i priručnika koji će Vam pomoći da započnete Vašu saradnju sa nama, a koji će Vam biti fakturisan zajedno sa prvom porudžbinom.

2.3. Vaše članstvo ističe godinu dana od datuma registracije, osim ukoliko ga ne obnovite plaćanjem godišnje članarine.

2.4. Bilo koja strana (Vi ili Oriflame) može u bilo koje vreme raskinuti Vaše članstvo kao što je opisano u nastavku teksta.

2.5. Vaše članstvo je Vaša privatna stvar, te se kao takva, ne može prepisati niti prebaciti na bilo koju drugu osobu bez naše prethodne pismene saglasnosti. 

2.6. Nakon što se registrujete:

 

3. PRAVO NA POVLAČENJE (COOLING OFF) I EFEKTI PREKIDA ČLANSTVA

3.1.Vi možete u bilo koje vreme prekinuti članstvo, bez navođenja razloga zbog kojih ste se odlučili na to, tako što ćete nam dostaviti pismeno obaveštenje o Vašem odustajanju. Čim dobijemo Vaše obaveštenje potvrdićemo prijem istog. Možete koristiti predloženi obrazac[SKU1]  kako biste nas informisali o Vašem prekidu članstva.

3.2. Ukoliko prekinete Vaše članstvo u roku od 14 dana nakon registracije, refundiraćemo Vam sve naknade i troškove, i prihvatićemo povraćaj Proizvoda koje ste kupili. Iz sigurnosnih i higijenskih razloga, nećemo imati obavezu da primimo nazad otpakovane kozmetičke Proizvode.

 

4. KUPOVINA PROIZVODA

A. KREIRANJE PORUDŽBINE

4.1.  Možete kreirati porudžbinu iz Kataloga tako što ćete izabrati Proizvode koje želite da kupite. Kreiranje i slanje porudžbine će se smatrati Vašom ponudom prema nama, za kupovinu odabranih Proizvoda.

4.2.  Porudžbina će se smatrati kompletiranom po završetku sledećih aktivnosti:

4.3.  Jednom kada kreirate i pošaljete Vašu porudžminu, nećete je moći menjati putem web stranice; u tom slučaju molimo da kontaktirate servisni centar na  0113536100.

4.4.  Nakon što prihvatimo Vašu porudžbinu, poslaćemo Vam potvrdu o prijemu iste putem e-maila, nakon čega će se smatrati da smo zaključili ugovor o nabavci. Zadržavamo pravo odbijanja Vaše porudžbine, bez navođenja razloga koji su doveli do toga. U tom slučaju ćemo Vam refundirati bilo kakvu naknadu koju ste već platili.  

4.5.  Pored potvrde o prijemu porudžbine, dostavićemo Vam i specifikaciju Proizvoda. Specifikacija sadrži pregled Proizvoda koji će Vam biti dostavljeni, kao i važne informacije o Vašim pravima kao klijenta.

4.6. Ukoliko budete naručivali Proizvode online, molimo obratite pažnju na sledeće:

4.6.1. zaključeni ugovor neće biti evidentiran niti ćete mu moći pristupiti: Vaša porudžbina i Pravila koje se nalaze na web stranici (a koje možete sačuvati ili odštampati) će se smatrati delovima ugovora, ili će se primenjivati druga pravila koje ćemo Vam iskomunicirati na neki drugi način;

4.6.2. ugovor će biti sklopljen isključivo na srpskom jeziku;

4.6.3. Oriflame je saglasan sa  Kodeksom ponašanja izloženim u klauzuli 10 ovih Pravila.

4.7. Kompletirane i plaćene porudžbine ne mogu biti otkazane sa Vaše strane, osim u situacijama opisanim u klauzuli 5.

4.8.  Porudžbine se mogu slati u bilo koje vreme tokom dana, osim u vreme zatvaranja Kataloškog perioda (ažuriranja Kataloga) kada su moguće određene poteškoće sa kreiranjem porudžbine usled nedostupnosti pojedinih funkcija.

4.9  Moguće je da pojedini Proizvodi neće biti stalno dostupni. Ukoliko nemamo određeni Proizvod na zalihama u momentu kreiranja Vaše porudžbine, iskoristićemo sve raspoložive mere kako bismo Vas o tome obavestili pre kompletiranja porudžbine, kako biste mogli promeniti porudžbinu ili u potpunosti odustati od porudžbine.

4.10 Povremeno, Katalog može biti nedostupan, u toku određenog vremenskog perioda, usled održavanja ili nekih drugih tehničkih razloga. Oriflame se neće smatrati odgovornim za te slučajeve nedostupnosti i u skladu s tim, neće prihvatiti bilo kakve zahteve proistekle po tom osnovu, od Potrošača ili ostalih posetilaca web stranice.

B. CENE I NAČIN PLAĆANJA

4.11 U izuzetnim slučajevima, možemo Vam odobriti kreiranje porudžbina u ime drugih osoba, korišćenjem specijalnog online alata. Ovo će biti moguće samo za Brend partnere unutar Vaše sponzorske linije, kao što je objašnjeno u Oriflame Planu uspeha, i samo nakon njihovog izričitog odobrenja. Ukoliko budete koristili ovaj alat, smatraćete se isključivo odgovornim za bilo kakve zahteve/potraživanja po osnovu neovlašćenog naručivanja, kao i za bilo kakvo kršenje privatnosti, te troškove prouzrokovane Oriflame-u ili osobi u čije ste ime kreirali porudžbinu. 

4.12 Osim ukoliko nije drugačije navedeno, cene Proizvoda prikazane u Katalogu predstavljaju pune maloprodajne cene Proizvoda u trenutku kreiranja porudžbine.  Sve cene su date u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13 Zadržavamo pravo izmene Cena u bilo koje vreme, prema vlastitom nahođenju, s tim da bilo kakva izmena Cena Proizvoda koje odaberete pre kreiranja porudžbine neće sačinjavati deo ugovora između nas, osim ukoliko se međusobno ne dogovorimo suprotno. 

4.14 Cene ne uključuju troškove transporta, isporuke, kao ni bilo kakve druge naknade, jasno označene kao dodatne uz osnovnu cenu, a koje nastanu u toku procesa naručivanja, i čiji iznos može varirati u zavisnosti od načina isporuke za koji se odlučite.  

4.15  Povremeno, možemo sniziti Cene naših Proizvoda. Takođe, možemo Vam odobriti i dodatni popust, u skladu sa Oriflame Planom uspeha. Ti popusti ne moraju uvek biti jasno označeni na Vašim fakturama. Sve informacije o obračunu Cena možete dobiti slanjem mail-а našem Servisnom centru, na info@oriflame.rs

4.16 Plaćanje se može vršiti putem kreditne kartice, bankarskog transfera, čekom, gotovinom ili na neki drugi način naveden u ovim Pravilima. Prihvatamo većinu kreditnih kartica. 

4.17 U svrhe naplate potraživanja, postoji mogućnost da sarađujemo sa [EOS Matrix DOO (Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd PIB: 103531873 i sa CreditExpress Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd PIB: 104710483].  Možete očekivati da Vam informacije u vezi plaćanja budu prosleđene od strane ovog eksternog provajdera usluga. Opšte pravilo je da sve fakture moraju biti plaćene u roku od 14 dana, u skladu sa instrukcijama navedenim na fakturi. Zatezna kamata za kašnjenja u plaćanju se može obračunavati na dnevnoj osnovi, po kamatnoj stopi Raiffeisen banke kao i troškovi po osnovu naplate dugovanja u razumnom iznosu.

4.18 Za dodatne informacije o načinima plaćanja, kao i kreditnim uslovima, molimo kontaktirajte Servisni centar na 0113536100.

C. ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

4.21 Naručeni Proizvodi se mogu isporučiti isključivo na području teritorije Republike Srbije.

4.22 Način isporuke Proizvoda birate Vi prilikom kreiranja porudžbine.

4.23 Mi ćemo obraditi Vašu porudžbinu i isporučiti Proizvode čim pre, ali ne kasnije od 30 dana od potvrde Vaše porudžbine. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakvo kašnjenje u isporuci Proizvoda, uzrokovano okolnostima van naše kontrole.

4.24 Rizik od gubitka Proizvoda, kao i pravo raspolaganja Proizvodima prelazi na Vas, po isporuci Proizvoda.

4.25 Oriflame se neće smatrati odgovornim u slučaju pogrešne ili zakasnele isporuke, ili u slučaju da Proizvodi ne budu isporučeni, usled toga što ste nam dostavili pogrešne ili nepotpune Lične podatke.

4.26  Zadržavamo pravo da odbijemo Vašu porudžbinu u bilo koje vreme, u slučaju osnovane sumnje u kršenje bilo kog dela Pravila i uslova.

D. USAGLAŠENOST PROIZVODA SA ODREĐENIM STANDARDIMA

4.27  Ovim putem garantujemo da su Oriflame Proizvodi proizvedeni u skladu sa Smernicama dobre proizvođačke prakse za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 te u skladu sa Oriflame Kodeksom poslovanja.

5. PRAVO NA OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

5.1.  Strogo se pridržavamo pravila koja se odnose na vraćanje Proizvoda, a koja su na snazi na području Srbije (molimo pogledajte klauzulu 5.3 za dodatne informacije).

5.2.  Nakon što primite isporuku Proizvoda, trebalo bi da proverite sadržaj isporuke, kako biste utvrdili da ne sadrži bilo kakve Proizvode koji su oštećeni tokom transporta. U slučaju da utvrdite da je Proizvod oštećen u toku transporta ili da se radi o bilo kojem drugom oštećenju, molimo Vas da, Vi ili osoba koja primi Proizvode u Vaše ime, o tome odmah obavesti Servisni centar, popunjavanjem formulara za reklamacije i opisivanjem oštećenja/greške. Vaš zahtev možete takođe poslati i putem e-maila na info@oriflame.rs.

5.3.  Pravo na povraćaj Proizvoda i refundiranje sredstava

5.3.1.  Možete otkazati porudžbinu Proizvoda, bez navođenja bilo kakvog razloga iz kojih ste se na to odlučili, tokom perioda navedenog u klauzuli 5.3.2. ispod. To znači da nas, ukoliko se tokom pomenutog perioda, predomislite ili iz bilo kog razloga odlučite da ne želite zadržati Proizvod, možete obavestiti o Vašoj odluci o otkazivanju ugovora/porudžbine, pri čemu ćemo Vam refundirati novac.

5.3.2.  Možete otkazati porudžbinu u bilo koje vreme, čak i nakon što ste od nas dobili potvrdu porudžbine putem e-maila ili nakon što je Servisni centar usmenim putem potvrdio Vašu porudžbinu, ali ne kasnije od 14 radnih dana počevši od datuma kada ste fizički preuzeli Proizvode, odnosno poslednji Proizvod, ukoliko se radi o većoj porudžbini. Radni dani ne uključuju subotu, nedelju ni državne praznike.

5.3.3. Kako biste otkazali porudžbinu, molimo kontaktirajte Servisni centar na broj 0113536100, putem e-maila na info@oriflame.rs ili poštom na Oriflame adresu Vladimira Popovića 40, Beograd. Možete koristiti predloženi formular[SKU3]  kako biste nas informisali o otkazivanju porudžbine. Ukoliko popunite taj formular online, i predate ga putem naše web stranice, odmah ćemo Vam potvrditi prijem Vašeg zahteva putem e-mail-a. Možete zadržati kopiju obaveštenja o otkazivanju porudžbine za vlastitu evidenciju. Od izuzetnog je značaja da iskoristite pravo na otkazivanje porudžbine pre isteka predviđenog roka za otkazivanje. U skladu s tim, ukoliko nam pošaljete obaveštenje o otkazivanju email-om ili putem pošte, u tom slučaju obaveštenje o otkazivanju stupa na snagu sa datumom kada ste nam poslali e-mail ili pismo. Ukoliko nas o otkazivanju porudžbine budete obavestili telefonskim putem, u tom slučaju obaveštenje o otkazivanju stupa na snagu na datum kada ste nam uputili telefonski poziv.

5.3.4. Refundiraćemo Vam u potpunosti troškove Cene Proizvoda koju ste platili, kao i sve povezane troškove isporuke koje ste platili (osim dodatnih troškova isporuke koji nastanu u slučaju da se odlučite za neki drugi način dostave, pored najjeftinije, standardne opcije dostave koju Vam ponudimo). Zadržavamo pravo da odbijemo određeni deo iznosa za refundiranje kako bismo nadoknadili gubitak vrednosti bilo kog isporučenog Proizvoda, ukoliko je takav gubitak prouzrokovan nepažljivim rukovanjem, odnosno, aktivnostima koje nisu neophodne za normalno testiranje Proizvoda. Vi ćete snositi odgovornost za umanjenje vrednosti Proizvoda usled pogrešnog rukovanja, odnosno aktivnosti koje se razlikuju od uobičajenih aktivnosti kojima se utvrđuje priroda, karakteristike i funkcionisanje Proizvoda.  Mi ćemo pokrenuti proces refundiranja Vaših troškova čim pre, a u svakom slučaju u roku od (a) 14 dana nakon što dobijemo nazad isporučene Proizvode, ili (b) (ukoliko ovo nastupi ranije) 14 kalendarskih dana nakon datuma kada nam dostavite dokaz da ste vratili Proizvode ili (c) ukoliko Proizvodi nisu isporučeni, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste nam uputili obaveštenje o otkazivanju porudžbine. Za povraćaj Proizvoda zbog pogrešnog opisa njihovih karakteristika, molimo pogledajte klauzulu 5.3.5.  

5.3.5. Ukoliko nam vratite Proizvode zbog pogrešno opisanih karakteristika, izvršićemo refundiranje sredstava u iznosu pune Cene takvog Proizvoda, kao i sve primenjive troškove isporuke, i ostale troškove u razumnom iznosu, prouzrokovane vraćanjem Proizvoda.

5.3.6. Izvršićemo refundiranje sredstava na Vašu kreditnu ili debitnu karticu, ili na neki drugi način na koji ste izvršili uplatu, osim ukoliko se niste izjasnili za neku drugu opciju; u bilo kom slučaju, nećete imati dodatnih troškova koji bi nastali kao rezultat refundiranja.

5.3.7. U slučaju da su Vam Proizvodi već isporučeni:

5.3.7.1.  dužni ste nam vratiti čim pre, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma otkazivanja porudžbine/ugovora; smatraće se da ste ispoštovali predviđeni rok ukoliko nam pošaljete Proizvode pre isteka pomenutog perioda od 14 dana;

5.3.7.2. smatraćemo Vas odgovornim za bilo kakve direktne troškove vraćanja Proizvoda, osim u slučajevima kada se radi o oštećenim, ili pogrešno opisanim Proizvodima (u tom slučaju molimo pogledajte klauzulu 5.3.5); i

5.3.7.3.  imate pravnu obavezu da čuvate Proizvode u Vašem trenutnom vlasništvu, kao i da pažljivo rukujete Proizvodima u tom periodu.

5.3.8. Detaljnije informacije o Vašem zakonskom pravu na otkazivanje porudžbine, kao i  o tome na koji način možete iskoristiti to pravo, kao primerak formulara za otkazivanje, možete pronaći u Specifikaciji Proizvoda, kao što je opisano u klauzuli 4.5.

5.3.9. Naša je zakonska obaveza da Vam isporučimo Proizvode u skladu sa ugovorom.  Kao naš klijent, uvijek ćete imati sva zakonska prava kada je reč o Proizvodima sa greškom, ili Proizvodima sa pogrešno opisanim karakteristikama. Politika o vraćanju Proizvoda, navedena u klauzuli 5.3 ovih Pravila neće uticati na takva zakonska prava. Sve informacije vezano za Vaša zakonska prava na području Srbije možete dobiti u Vašoj lokalnoj Službi za savetovanje potrošača.

6. OBAVEZE ORIFLAME BREND PARTNERA

6.1. Brend partneri kupuju i mogu preporučivati Oriflame Proizvode u svoje ime i za vlastiti račun. Ukoliko se odlučite na poslovanje sa Oriflame Proizvodima, smatraće se da ćete obavljati svoje aktivnosti, kao i da ćete uvek postupati, kao nezavisno lice, a ne kao zastupnik ili zaposleni kompanije Oriflame. U skladu s tim, nećete biti ovlašćeni da pregovarate, kupujete, preporučujete, kao ni da zaključujete bilo kakve sporazume u naše ime ili za našu korist, ili u ime i za korist bilo koje druge kompanije unutar Oriflame Grupe.

6.2.  Ukoliko se odlučite na poslovanje sa Oriflame Proizvodima, sami ćete biti odgovorni za dobijanje bilo kakvih dozvola i licenci, kao i za registraciju Vaših aktivnosti u skladu sa zakonima koji se primenjuju u Srbiji, vezano za aktivnosti nezavisnog poslovanja, uključujući bilo kakvu registraciju koja se odnosi na zaštitu podataka (molimo pogledajte klauzulu 6.7) i poresku registraciju, za plaćanje poreza. Vi ćete se smatrati odgovornim za izveštavanje i plaćanje bilo kakvih poreza, ostalih dažbina i naknada primenjivih na aktivnosti kojima se bavite. Takođe, Vaša je obaveza da koristite Lične podatke Vaših Potrošača u skladu sa svim relevantnim državnim zakonima o zaštiti podataka i prava na privatnost (molimo pogledajte klauzule 6.7 – 6.13).

6.3.  Oriflame odobrava povraćaj i zamenu Proizvoda Vama i Vašim potrošačima, kao što je navedeno u ovim Pravilima. Saglasni ste s tim da ćete informisati Vaše Potrošače o njihovom pravu na povraćaj Proizvoda, kao i da ćete Vi izvršiti povraćaj Proizvoda u njihovo ime.

6.4.Kao naš Brend partner, dužni ste da čuvate imidž i ugled kompanije Oriflame.  Saglasni ste da nećete davati bilo kakve izjave, niti preduzimati bilo kakve radnje, koje mogu narušiti ugled kompanije Oriflame ili njenih Proizvoda. Obavezujete se da ćete izvršavati Vaše poslovne aktivnosti na zakonit i etičan način, kao i da nećete iznositi lažne i netačne činjenice o Proizvodima.

6.5.Ovim putem potvrđujete da prihvatate činjenicu da su Oriflame zaštitni znak, naš trgovački naziv i logo vlasništvo kompanije Oriflame, te da ih nećete zloupotrebiti na bilo koji način. Kako bi se izbegla bilo kakva sumnja, kompletna poslovna vrednost kompanije Oriflame pripada isključivo kompaniji. Na naš zahtev, Vi ćete prihvatiti gore navedene činjenice potpisivanjem dokumenta, ukoliko budemo smatrali neophodnim dobijanje Vaše pismene potvrde.

6.6. Tokom prezentovanja Oriflame Proizvoda, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

6.7.  Kao Brend partner, možete prikupljati, evidentirati, čuvati i ažurirati lične podatke Vaših Potrošača (što uključuje bilo kakve detalje o tim osobama koje se mogu koristiti za njihovu identifikaciju). U skladu s tim, obavezni ste da uskladite svoje aktivnosti sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti, i saglasni ste da ćete tako i postupiti. U skladu sa ovim zakonima, trebalo bi se registrovati kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, osim ukoliko niste izuzeti od takve registracije, i uskladiti Vaše aktivnosti sa principima koji se odnose na zaštitu podataka. Na Vama je odgovornost da procenite potrebu za pomenutom registracijom, da organizujete proces registracije tamo gde je to neophodno, i da uskladite Vaše aktivnosti sa principima koji se odnose na zaštitu podataka.

6.8. Obavezujete se da ćete preduzeti sve neophodne mere koje se odnose na tehničku i organizacionu sigurnost, kako biste zaštitili lične podatke Potrošača od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa tim podacima, naročito u slučajevima gde obrada podataka uključuje njihov prenos putem mreže, kao i od svih ostalih oblika nezakonitog rukovanja podacima. Imajući u vidu da se radi o vrhunskim merama, kao i uzimajući u obzir troškove njihove implementacije, verujemo da će te mere omogućiti odgovarajući nivo sigurnosti  kada je reč o rizicima koje sa sobom nosi obrada podataka, i vrsti ličnih podataka koji su predmet zaštite.  

6.9.  Takođe, Vaša je obaveza da jasno utvrdite da li Vaši Potrošači žele da od Vas dobijaju promotivne informacije o Oriflame proizvodima, da vodite evidenciju o njihovim sklonostima kada je reč o reklamiranju proizvoda, kao i da poštujete pomenute sklonosti.

6.10. Orilfame zadržava pravo na oslobođenje od odgovornosti u slučaju bilo kakvih kazni, troškova, naknada, odnosno bilo kakvih Vaših troškova koji nastanu kao rezultat povrede primenjivih zakona o zaštiti poverljivih podataka i privatnosti. Za više informacija o registraciji i usklađenosti sa odredbama zakona o zaštiti poverljivih podataka i privatnosti molimo posetite www.oriflame.rs.  

6.11.Ukoliko želite da postanete Sponzor nekom Potrošaču koji namerava da se priključi Oriflame timu kao Brend partner, možete prikupiti određene lične podatke direktno od Potrošača. Takođe, trebalo bi se strogo pridržavati naših procedura koje se odnose na sponzorstvo. Imaćete ograničeno pravo obrade ličnih podataka Potrošača samo i isključivo u svrhe prosleđivanja tih podataka Oriflame-u, kao i slanja komercijalnih (marketinških) informacija Potrošaču (tj. informacije osmišljene na način da promovišu, bilo direktno ili indirektno, usluge ili imidž kompanije) u skladu sa određenim uslovima navedenim u klauzulama 6.12 i 6.13 ispod.

6.12.  Naši online alati Vam omogućavaju korišćenje ličnih podataka Potrošača u svrhu slanja marketinških informacija, samo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

6.13.  Ni u kom slučaju Vam neće biti dozvoljeno da šaljete pomenute marketinške informacije za i u ime Oriflame-a.

7. OBAVEZE KOMPANIJE ORIFLAME

7.1.  Isporučićemo Vam sve Proizvode koje ste naručili, pod uslovom da su ti Proizvodi dostupni.

7.2. Ne prihvatamo odgovornost za nedostatak Proizvoda ili manjak Proizvoda na zalihama.

7.3. Bilo kakve beneficije/naknade na koje budete imali pravo u skladu sa trenutno važećim Oriflame Planom uspeha će Vam biti direktno isplaćene od strane nas, neke druge Oriflame kompanije ili eksternog provajdera.

8. RASKID UGOVORA

8.1. Zadržavamo pravo na momentalni raskid Vašeg ugovora, uz prethodno obaveštenje o istom, u sledećim slučajevima:

8.2. Vaše članstvo prestaje u slučaju da ne napravite ni jednu porudžbinu tokom 17 uzastopnih Kataloških perioda

9. REŠAVANJE ŽALBI

U slučaju žalbi ili pitanja, kao i za bilo kakve zahteve, molimo Vas da kontaktirate naš Oriflame Servisni centar na info@oriflame.rs ili nas pozovite na 0113536100.  Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom Oriflame Servisnog centra, možete kontaktirati lokalno Udruženje za direktnu prodaju, ukoliko postoji, ili Evropsko udruženje za direktnu prodaju (Seldia) na www.seldia.eu.

10. KODEKS PONAŠANJA

U svom poslovanju, Oriflame se strogo pridržava Seldia Kodeksa ponašanja (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf), kao i Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf).  Oriflame zahteva od svih svojih Brend partnera da takođe poštuju ova pravila, koja su takođe uključena i u Etički kodeks i Pravila ponašanja. Primerak ovih dokumenata možete dobiti u našem Servisnom centru na info@oriflame.rs

11. GREŠKE I ISPRAVKE

Iako koristimo sve razumne mere kako bismo omogućili da se na našoj web stranici uvek nalaze tačne informacije, ne možemo garantovati da stranica u određenom trenutku neće imati greške. Greške do kojih dođe prilikom unošenja podataka, kao i određeni tehnički problemi, mogu dovesti do prikazivanja netačnih informacija. Zadržavamo pravo na ispravke bilo kakvih netačnih podataka ili grešaka u kucanju koje se pojave na našoj web stranici, uključujući informacije o cenama i dostupnosti proizvoda i usluga, i u skladu s tim, nećemo smatrati odgovornim za takve greške. Takođe, zadržavamo pravo na poboljšanja i/ili izmene bilo kojih karakteristika, funkcionalnosti i sadržaja web stranice, u bilo kom trenutku. Ukoliko na web stranici primetite informacije ili opise proizvoda za koje verujete da su netačni, molimo kontaktirajte Servisni centar.

12. LINKOVI

Na našoj stranici možete pronaći linkove koji vode na web stranice ili resurse trećih strana, što ni u kom slučaju ne znači da prihvatamo ili podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge dobijene putem takvih linkova. Nećemo se smatrati odgovornim za sadržaj ili funkcionisanje bilo kojih aspekata Interneta, uključujući ostale web stranice sa kojima naša stranica može biti povezana, ili kojima se može pristupiti sa naše stranice. Molimo da nas obavestite ukoliko utvrdite postojanje bilo kakvih grešaka ili neprikladnog sadržaja na web stranicama kojima se može pristupiti sa naše stranice.

13. OPŠTE ODREDBE

13.1.      Ove Odredbe će se primenjivati u skladu sa zakonima Srbije, a sve sporove proistekle iz, ili po osnovu Pravila, će rešavati nadležni sudovi u Srbiji. Ovi sudovi neće imati isključivu nadležnost. Ukoliko, iz bilo kog razloga, ne bude bilo moguće primeniti odredbe lokalnih zakona na teritoriji Srbije, primenjivaće se zakoni Švajcarske.

13.2.      Ukoliko bilo koja odredba ovog dokumenta postane nezakonita, ili iz bilo kojeg razloga, nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi i primenjivaće se u celini.

13.3.      Ukoliko Oriflame ne primeni bilo koju od navedenih odredbi, to neće predstavljati odricanje od važenja takvih odredbi.

13.4.      Zadržavamo pravo ažuriranja i izmene ovih Pravila. Bilo kakve izmene ili ažuriranja stupaju na snagu od trenutka njihovog objavljivanja na našoj web stranici. www.oriflame.rs.

13.5.      Ukoliko budete nastavili sa naručivanjem Proizvoda nakon implementacije pomenutih izmena, smatraće se da prihvatate pomenute izmene.

13.6.      Osim ukoliko ne odlučite drugačije, možemo Vam slati obaveštenja, e-mailove, poštu, odnosno generalno komunicirati sa Vama. U bilo koje vreme možete ažurirati Vaše sklonosti kada je reč o marketinškim informacijama, tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke na Vašem korisničkom računu. Prihvatanjem ovih Pravila, saglasni ste s tim da Vam Oriflame može slati bilo koje druge informacije/komunikaciju u vezi Vašeg ugovora i/ili Vaših porudžbenica, putem trajnog nosača podataka, osim u papirnom formatu (tj. putem e-maila ili na bilo koji drugi način adresiran direktno na Vas, koji će Vam omogućiti skladištenje informacija na način koji omogućava njihovo korišćenje u budućnosti, tokom dužeg vremenskog perioda, a koji Vam takođe omogućava reprodukciju takvih, neizmenjenih podataka).

13.7.      Rok za obaveštavanje, odnosno davanje bilo kakvih obaveštenja u skladu sa ovim Pravilima, počinje na datum slanja obaveštenja putem preporučene pošte. Ukoliko se obaveštenje dostavlja nekim drugim putem, rok za obaveštavanje počinje od datuma prijema obaveštenja. Ovo se neće primenjivati na povraćaj Proizvoda u skladu sa klauzulom 5 – vremenski rok za povraćaj Proizvoda počinje od datuma kada ste nas informisali da želite izvršiti povraćaj Proizvoda.

14. POLITIKA PRIVATNOSTI

14.1.      Kada se registrujete kao Brend partner, potvrđujete da ste saglasni s tim da Oriflame, Oriflame Grupa kao i ovlašćene treće strane (tj. Brend partneri, eksterni dobavljači i eksterni provajderi) mogu čuvati, koristiti i obrađivati Vaše Lične podatke, u svrhe usklađivanja naših obaveza prema Vama, po osnovu ovih Pravila, kao i u svrhe naplate dugovanja, sprečavanja nedozvoljenih radnji, kao i u marketinške i statističke svrhe.

14.2.      Obavezujemo se da ćemo čuvati sigurnost i poverljivost Ličnih podataka (iako zadržavamo pravo na obelodanjivanje ovih podataka u situacijama navedenim ispod). Podatke ćemo čuvati na serverima velike sigurnosti i u potpunosti ćemo uskladiti naše aktivnosti sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka i potrošača.

14.3.      Ovim putem potvrđujemo da ćemo Lične podatke koje nam dostavite (ili podatke koji se mogu pronaći u javno dostupnim registrima), kao i sve informacije pomoću kojih možemo utvrditi Vaš identitet („Korisnički podaci“) čuvati i koristiti u skladu sa našom Politikom zaštite privatnosti isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu, a naročito u sledeće svrhe:

14.4.      Ukoliko budemo dostavljali Vaše Lične podatke ovlašćenim trećim stranama, dostavićemo im isključivo samo one podatke koji su im neophodni za pružanje usluga, u skladu sa klauzulom 14.1. Ovlašćenim trećim stranama je zabranjeno korišćenje bilo kakvih Ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, kao i deljenje takvih podataka sa bilo kojim entitetima/licima osima nas, ili kao što se zahteva u skladu sa zakonom.

14.5.      Skrećemo Vam pažnju na to da smo dužni obelodaniti Vaše Lične podatke na zahtev policije ili bilo kojeg drugog regulatornog tela u slučaju istražnih radnji kod sumnje na postojanje bilo kakvih ilegalnih aktivnosti

14.6.      Vaše Lične podatke možete pregledati u bilo koje vreme, a možete ih ažurirati tako što ćete direktno kontaktirati Servisni centar ili direktno, putem opcije Stranice za Brend partnere na našoj web stranici www.oriflame.rs.

14.7.      Ukoliko ste već ranije bili registrovani kao Brend partner za prodaju Oriflame Proizvoda, registrovanjem na našu web stranicu, prihvatate da neki od Vaših Ličnih podataka mogu biti prenešeni iz Oriflame kompanije kod koje ste prvobitno bili registrovani u Oriflame Global e-commerce AG. Možemo izvršiti prenos bilo kojih Ličnih podataka koje nam dostavite, uključujući, bez ograničenja, Vaš članski broj, ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i informacije o tome da li želite da dobijate naš promotivni materijal.

14.8.      Nakon što se registrujete kao Oriflame Brend partner, saglasni ste s tim da Vam možemo slati informacije o našim ponudama i promotivnim aktivnostima, osim ukoliko se niste odlučili za opciju da ne dobijate naš materijal. Oriflame može vršiti analizu Vaših Ličnih podataka kako bismo Vam dostavili ponude i informacije prilagođene Vašim interesovanjima i istoriji Vaših kupovina. Prihvatanjem ovih Pravila, dajete saglasnost za sprovođenje takvih analiza.

14.9.      Dalja prava i obaveze su navedene u Oriflame Politici zaštite privatnosti.

14.10.    Dodatne relevantne informacije o kompaniji Oriflame kozmetika doo su date u nastavku:

 

Naziv društva

Oriflame kozmetika doo

Adresa

Vladimira Popovića 40, 11070 Novi Beograd

Kontakt podaci

Telefon: 0113536100

e-mail:info@oriflame.rs

Broj registracije u trgovačkom registru (ID broj)

 17329103

Nadzorno telo

Revizor: KPMG d.o.o Beograd

PDV broj

SRBIJA: 101848391

 

15. KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju bilo kakvih primedbi u vezi sa Pravilima, možete nam poslati e-mail na info@oriflame.rs ili nas pozvati na broj 0113536100. Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kako bismo odgovorili na Vaše primedbe i rešili problem na koji nam eventualno ukažete.

Datum poslednjeg ažuriranja: 13.1.2016