USLOVI I ODREDBE ZA
BRAND PARTNER

Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi“), i bilo koji i svi dokumenti na koje se u njima upućuje, propisuju pravila, principe i prava kompanije Oriflame i obaveze partnera Brand Partner i, nakon što ih prihvatite, predstavljaju obavezujući ugovor („Ugovor“ ili „Ugovor sa partnerom Brand Partner“) između Oriflame Kozmetika d.o.o. sa sedištem na adresi 11070 Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3V, PDV: („Oriflame”, „mi”, „nama”, „naše”) i vas („vi”, „Oriflame Brand Partner”, „Brand Partner”) i zamenjuje bilo koje i sve prethodne ugovore, izjave ili obaveze. Objavili smo ove Uslove na našoj internet stranici koja vam je dostupna pa vam stoga preporučujemo da iste odštampate ili snimite i sačuvate kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata koji čine Ugovor.


1.    DEFINICIJE

Sledeće definicije primenjuju se u ovim Uslovima:

i.     Etički kodeks i Pravila ponašanja: skup obavezujućih pravila koja čine deo Nagradnog programa za Brend partnere, koji uređuju ponašanje partnera Brand Partner ka kompaniji Oriflame, Kupcima i drugim partnerima Oriflame Brand Partner;

ii.    Kupac: svako fizičko lice, bez obzira da li je registrovano kao Oriflame kupac ili ne, koje kupuje Oriflame Proizvode onlajn (npr. preko internet stranice) ili oflajn (npr. telefonskim putem) i koje pri tome deluje u potpunosti ili prvenstveno van njegove/njene struke, posla, zanata ili profesije;

iii.   Oriflame katalog, Katalog: štampana ili elektronska brošura koju Oriflame povremeno izdaje i koja uključuje ponude Oriflame Proizvoda i njihove preporučene maloprodajne cene;

iv.    Trajanje kampanje: period naznačen na naslovnoj strani svakog Kataloga tokom kojeg važi ponuda iz datog Oriflame kataloga;

v.     Komercijalni programi: marketinški, prodajni i podsticajni programi koje sponzoriše Oriflame s vremena na vreme;

vi.    Oriflame Grupa: Oriflame Kozmetika d.o.o., njegov/njen krajnji vlasnik i bilo koji subjekat koji je direktno ili indirektno pod kontrolom krajnjeg vlasnika;

vii.   Oriflame Proizvodi: kozmetika i srodni dodaci, kao i određeni prehrambeni i dijetetski dodaci ishrani koji se nude na prodaju pod žigom kompanije Oriflame; Katalog opisuje najvažnije karakteristike Proizvoda;

viii.  Oriflame Nagradni program za Brend partnere: dokument koji objašnjava mogućnosti zarade sa kompanijom Oriflame. Možete preuzeti primerak ovde;

ix.    Oriflame žigovi: naziv Oriflame, logotip Oriflame i nazivi proizvoda ili grupa proizvoda koje proizvodimo, stavljamo u promet, prodajemo ili distribuiramo;

x.     Politike i procedure: one politike i procedure koje uređuju nadoknade i pogodnosti prema Nagradnom programu za Brend partnere i Komercijalnim programima. Možete preuzeti primerak Politika i procedura ovde.

xi.    Cene: cene Oriflame Proizvoda koje određuje Oriflame, koje su prikazane u važećem cenovniku u vreme narudžbine za kupovinu;

xii.   Teritorija: Srbija;

xiii.  Lični podaci: detalji koje ste naveli prilikom registracije vas kao partnera Brand Partner kompanije Oriflame, kao i bilo koje dodatne informacije o vama koje nam pružite s vremena na vreme;

xiv.   Lične informacije: informacije koje se direktno ili indirektno odnose na Kupce, partnere Oriflame Brand Partner i druga treća lica čije informacije prikupljate ili drugačije obrađujete tokom vašeg odnosa sa kompanijom Oriflame.


2.    REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.   Bićete registrovani kao Oriflame Brand Partner nakon što prihvatimo vašu prijavu i nakon što vam odobrimo jedinstveni broj za Brand Partner. Uslovi vašeg prijema kao partnera Oriflame Brand Partner predviđeni su odeljkom pravila za „Članstvo“ u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja.

2.2.   Zadržavamo pravo da vam naplatimo godišnju administrativnu naknadu u iznosu navedenom na našoj internet stranici (prilikom vaše registracije i svake godišnjice) i, ako tako odlučite, da vam naplatimo cenu navedenu na našoj internet stranici za početni paket. Ovi troškovi će biti naplaćeni sa vašim prvim računom za kupovinu.

2.3.   Vaše članstvo i Ugovor sa partnerom Brand Partner ističu automatski: (i) po isteku godinu dana od registracije, osim u slučaju da je registracija obnovljena u skladu sa ovim Uslovima; ili (ii) ako niste ništa naručili duže od 12 uzastopnih meseci.

2.4.   I vi i kompanija Oriflame možete da raskinete članstvo i ovaj Ugovor sa partnerom Brand Partner u bilo kom trenutku kako je navedeno u nastavku Uslova.

2.5.   Članstvo je lično i ne može biti ustupljeno ili preneto bilo kom drugom licu bez naše prethodne pisane saglasnosti i u skladu sa zahtevima Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja.

2.6.   Neovlašćene registracije nisu dozvoljene. Ovim se obavezujete da ćete snositi punu odgovornost za bilo koja potraživanja, troškove i iznose koji nastanu u vezi sa takvom registracijom i da ćete biti u potpunosti odgovorni da obeštetite kompaniju Oriflame za sva potraživanja, troškove i iznose koji nastanu po osnovu takve neovlašćene registracije.

2.7.   Nakon vaše registracije:

2.7.1.   Imaćete pravo da kupujete Oriflame Proizvode u skladu sa ovim Uslovima, kao i da koristite i primate druge pogodnosti navedene u Nagradnom programu za Brend partnere i bilo kojim Politikama i procedurama; i

2.7.2.   Bićete dužni da strogo poštujete pravila ovih Uslova.


3.    PRAVO NA ODUSTAJANJE (PREDOMIŠLJANJE) I DEJSTVO OTKAZA ČLANSTVA

3.1.   Možete u bilo kom trenutku otkazati svoje članstvo i raskinuti Ugovor sa partnerom Brand Partner bez navođenja razloga slanjem pisanog obaveštenja o otkazu. Čim primimo vaše obaveštenje, potvrdićemo prijem otkaza. Možete da koristite Obrazac za otkazivanje kako biste nas obavestili o vašem otkazu.

3.2.   Ako otkažete članstvo i raskinete vaš Ugovor u roku od 30 kalendarskih dana od datuma registracije, mi ćemo vam refundirati sve naknade i troškove i prihvatićemo otkazivanje bilo kojih Proizvoda ili usluga koje su poručene ali još nisu isporučene i vraćanje svih Proizvoda (uključujući materijale za obuke i promotivne materijale, poslovne priručnike i komplete) koje ste kupili. Iz razloga bezbednosti i higijene, možemo odbiti da prihvatimo Proizvode koji su prethodno otvoreni, što podrazumeva one proizvode koji više nisu u istom stanju u kom su bili u vreme kupovine. Kupoprodajna cena ovih Proizvoda će biti refundirana po isporuci Proizvoda ili čim to bude moguće ako još uvek nismo isporučili Proizvode.

3.3.   Ako otkažete i raskinete svoj Ugovor u bilo kom kasnijem trenutku, ili ako kompanija Oriflame raskine Ugovor po sopstvenom nahođenju, na vaš zahtev:

3.3.1.   otkupićemo od vas sve Proizvode, u skladu sa sledećim uslovima:

3.3.1.1.   vraćeni proizvodi su kupljeni tokom poslednjih 12 meseci pre vašeg otkazivanja i biće nadoknađeno 90% prvobitne neto cene koja je plaćena nakon umanjenja plaćanja koja su vam izvršena u vezi sa kupovinom ovih Proizvoda; i

3.3.1.2.   vraćeni Proizvodi moraju biti pogodni za prodaju, što znači da nisu korišćeni, otvarani i menjani ni na koji način; da im nije istekao rok trajanja i da se i dalje nalaze u našim Katalozima; i

3.3.2.   izvršićemo povraćaj svih obaveznih naknada koje ste uplatili u periodu od 30 dana pre svog otkazivanja, odnosno raskidanja, kako biste postali ili ostali Brand Partner.


4.    KUPOVINA PROIZVODA

A. PODNOŠENJE NARUDŽBINE

4.1.   Iz Kataloga možete naručiti Proizvode tako što ćete izabrati Proizvode koje želite da kupite. Podnošenje narudžbine se smatra kao vaša ponuda nama da kupite izabrane Proizvode.

4.2.   Narudžbina se smatra podnetom po realizaciji sledećih koraka:

4.2.1  ako naručujete putem telefona, kada kažete našem zaposlenom u Korisničkoj službi koje Proizvode želite da kupite i zaposleni ih izabere za vas; ili

4.2.2   ako naručujete putem interneta, kada izaberete Proizvode koje želite da kupite koristeći opciju „Dodaj u kolica za kupovinu“; možete u bilo kom trenutku pregledati i izmeniti sadržaj kolica za kupovinu tako što ćete promeniti količinu Proizvoda, obrisati Proizvode ili ukloniti celokupan sadržaj iz kolica za kupovinu;

4.2.3   ako ste pružili Lične podatke koji su neophodni za isporuku; i

4.2.4   ako ste izabrali svoj željeni način isporuke i plaćanja.

4.3.   Nakon podnošenja vaše narudžbine putem interneta, više ne postoji mogućnost menjanja narudžbine preko internet stranice; neophodno je da se obratite Korisničkoj službi na info@oriflame.rs.

4.4.   Kada prihvatimo vašu narudžbinu, poslaćemo vam potvrdu narudžbine putem e-pošte, u kom trenutku će se smatrati da je ugovor o kupovini stupio na snagu. Možemo da odbijemo da prihvatimo vašu narudžbinu bez navođenja razloga za takvo odbijanje. Refundiraćemo vam celokupan iznos plaćanja koje ste već izvršili.

4.5.   Pored potvrde narudžbine, dobićete i detalje o vašim Proizvodima koji su vam poslati i sve druge neophodne informacije.

4.6.   Ako naručujete putem interneta, imajte na umu sledeće:

4.6.1  zaključeni ugovor neće biti podnet ili dostupan: delove ugovora čine vaša narudžbina i Uslovi navedeni na stranici (koje možete sačuvati ili odštampati) ili vam oni mogu biti dostavljeni drugim sredstvima komunikacije;

4.6.2  ugovor se može zaključiti samo na srpski jeziku i ne na bilo kojim drugim jezicima;

4.6.3  Oriflame se podvrgava primeni Kodeksa ponašanja koji je naveden u klauzuli 10. Uslova.

4.7.   Nemate pravo da otkažete narudžbine koje su izvršene i plaćene, osim kako je opisano u klauzuli 5.

4.8.   Narudžbine mogu biti podnete u bilo kom trenutku tokom dana, osim tokom određenih perioda ograničene nedostupnosti u vreme zaključenja Perioda kampanje kada vršimo ažuriranje Kataloga.

4.9   Nisu svi Proizvodi dostupni u svakom trenutku. Ako Proizvoda nema na zalihama u vreme naručivanja, uložićemo razumne napore da vas obavestimo pre finalizovanja narudžbine tako da možete da izvršite izmene ili odustanete od naručivanja.

4.10  Može se desiti da Katalog povremeno i tokom ograničenog vremena bude nedostupan usled održavanja ili iz raznih tehničkih razloga. Oriflame ne preuzima odgovornost za takvu nedostupnost i obija sva potraživanja Kupaca ili drugih posetilaca po tom osnovu.

4.11  Izuzetno, možemo vam dozvoliti da podnesete narudžbinu u ime drugih preko određenog onlajn alata. Ovo je moguće isključivo za vaše niže partnere Brand Partner, kako je objašnjeno u Nagradnom programu za Brend partnere, i isključivo na osnovu njihovog izričitog odobrenja. Ako koristite ovaj alat, bićete isključivo odgovorni za sva potraživanja na osnovu neovlašćenog naručivanja i generalno za sve povrede privatnosti, kao i za sve troškove i rashode koje Oriflame ili lice u čije ime ste naručili može da pretrpi u vezi sa takvom narudžbinom.

B. CENE I PLAĆANJA

4.12  Osim gde je navedeno drugačije, Cene Proizvoda prikazane u Katalogu predstavljaju pune maloprodajne cene za Proizvode u trenutku naručivanja.  Sve cene su prikazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13  Zadržavamo pravo da promenimo Cene u bilo kom trenutku prema našem sopstvenom izboru, ali svaka promena Cene Proizvoda koje ste izabrali pre naručivanja neće biti deo ugovora između nas ukoliko se vi i mi nismo prethodno izričito saglasili da će biti.

4.14  Cene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge naknade i troškove koji su jasno navedeni kao dodatni troškovi na cenu tokom procesa naručivanja i koji mogu da se razlikuju u zavisnosti od načina isporuke koji ste izabrali.

4.15  Možemo da odobrimo popust na Cene s vremena na vreme.  Dodatni popust vam može biti odobren u skladu sa Nagradnim programom za Brend partnere ili bilo kojom drugom Politikom ili Komercijalnim programom.  Sve upite koji se tiču izračunavanja Cene možete uputiti Korisničkoj službi na info@oriflame.rs.

4.16  Plaćanja se mogu izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prenosom ili na drugi način koji je naveden u ovim Uslovima ili u bilo kojoj Politici.  Prihvaćena je većina najvažnijih platnih kartica.

4.17  Za potrebe naplate plaćanja, zadržavamo pravo da sarađujemo sa nezavisnim pružaocima usluga. Možete očekivati da dobijete račune i obaveštenja o plaćanjima od takvih nezavisnih pružalaca usluga. Prema pravilu, svi računi moraju biti plaćeni u roku koji je naveden na računu.  Kamata na docnju može se obračunavati svakodnevno prema važećoj kamatnoj stopi Centralne banke, zajedno sa razumnim troškovima naplate dugovanja.

4.18  Informacije o metodima plaćanja, uključujući i svim mogućim odloženim plaćanjima ili uslovima kreditiranja, možete pronaći u Politikama i procedurama.  Ako vam je potrebno više informacija, obratite se Korisničkoj službi na info@oriflame.rs.

4.19  Radi zaštite bezbednosti plaćanja karticama putem interneta, sve informacije o plaćanju su šifrovane.  Kako kompanija Oriflame radi sa ovlašćenim pružaocima usluga plaćanja, sa informacijama o kreditnim karticama se postupa adekvatno i u skladu sa standardima bezbednosti podataka u kartičnoj industriji za međunarodna plaćanja.

4.20  Ako vam pružimo opciju periodičnih plaćanja karticom, imaćete mogućnost da izričito izaberete i prijavite se za odgovarajući metod plaćanja.  Sva dalja plaćanja će potom biti odobrena za vašu platnu karticu u vreme naručivanja i iznos će biti naplaćen sa vaše platne kartice u trenutku kada kompanija Oriflame izvrši otpremu poručenih proizvoda.  Možete da se povučete iz sistema periodičnih plaćanja u bilo kom trenutku ako odete na vašu profilnu stranu i kliknete na jezičak za platne kartice.

4.21  Ovim prihvatate prijem elektronskih računa. Na zahtev, možete dobiti i štampane račune od kompanije Oriflame u bilo kom trenutku.

C. ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

4.22  Naručeni Proizvodi se mogu isporučiti samo na Teritoriji.

4.23  Mesto isporuke Proizvoda je ono koje ste izabrali pri naručivanju.

4.24  Obradićemo i otpremiti vašu narudžbinu što je pre moguće, ali najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada potvrdimo narudžbinu. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja isporuke izazvana okolnostima koje su van naše kontrole.

4.25  Rizik od gubitka Proizvoda i vlasništvo nad Proizvodima prelazi na vas u trenutku isporuke Proizvoda.

4.26  Kompanija Oriflame neće biti odgovorna za neisporučivanje, pogrešnu isporuku ili kašnjenje isporuke za narudžbinu zbog toga što ste pružili pogrešne ili nepotpune Lične podatke.

4.27  Zadržavamo pravo da jednostrano otkažemo vašu narudžbinu u bilo kom trenutku ako opravdano sumnjamo da ste počinili povredu bilo kojih Uslova.

D. USAGLAŠENOST NAŠIH PROIZVODA

4.28  Garantujemo da su Oriflame Proizvodi proizvedeni u skladu sa Smernicama dobrih proizvodnih praksi za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i Oriflame Kodeksom prakse.


5.    PRAVO NA OTKAZ NARUDŽBINA

5.1.   Strogo poštujemo pravila o vraćanju Proizvoda koja važe na Teritoriji (vidite klauzulu 5.3 za više informacija).

5.2.   Ne dovodeći u pitanje vaše pravo da otkažete bilo koju narudžbinu i vratite Proizvod, po prijemu isporuke treba da proverite sadržaj isporuke kako biste bili sigurni da ne sadrži bilo koje Proizvode koji su možda oštećeni tokom transporta. Vi ili lice koje je zaprimilo Proizvode u vaše ime, dužni ste da odmah obavestite Korisničku službu dostavljanjem prigovora i opisivanjem oštećenja/nedostatka. Prigovor takođe možete poslati putem e-pošte na info@oriflame.rs.

5.3.   Prava na vraćanje i refundaciju

5.3.1   Možete otkazati narudžbinu Proizvoda bez navođenja razloga tokom perioda navedenog u klauzuli 5.3 (ii) u nastavku. To znači da tokom relevantnog perioda, ako se predomislite ili iz bilo kog razloga odlučite da ne želite da zadržite Proizvode, možete nas obavestiti o vašoj odluci da otkažete narudžbinu i dobijete refundaciju.

5.3.2   Možete da otkažete bilo koju narudžbinu u bilo kom trenutku, čak i nakon što dobijete potvrdu narudžbine putem e-pošte ili nakon što je Korisnička služba usmeno prihvatila vašu narudžbinu, ali najkasnije do 14 kalendarskih dana od datuma kada ste fizički došli u posed Proizvoda ili poslednjeg Proizvoda ako ste naručili više od jednog Proizvoda.

5.3.3   Za otkazivanje narudžbine pozovite Korisničku službu putem telefona na 011/3536-100 ili nam pošaljite e-poruku na info@oriflame.rs ili nam pošaljite pismo poštom na Oriflame Cosmetics, 11070 Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3V. Možete koristiti model obrasca kako biste nas obavestili o vašem otkazu. Ako popunite ovaj onlajn obrazac i pošaljete ga preko naše internet stranice, poslaćemo vam potvrdu prijema takvog otkaza putem trajnog medijuma (npr. e-pošte) bez odlaganja. Možda želite da sačuvate kopiju vašeg obaveštenja o otkazu za sopstvenu evidenciju. Sve što treba je da iskoristite svoje pravo na otkazivanje pre isteka roka za otkaz. Stoga, ako nam vaše obaveštenje o otkazu pošaljete putem e-pošte ili pošte, onda otkaz stupa na snagu od datuma kada ste na poslali predmetnu e-poruku ili pismo. Ako nas pozovete da nas obavestite o otkazivanju, onda otkaz stupa na snagu od datuma vašeg telefonskog poziva.

5.3.4   Dobićete pun iznos refundacije cene koju ste platili za Proizvode i sve važeće troškove isporuke koje ste platili (osim dopunskih troškova koji nastaju ako ste izabrali vrstu isporuke drugačiju od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo). Možemo da umanjimo iznos refundacije za gubitak vrednosti bilo kog isporučenog Proizvoda, ako je do gubitka došlo usled nepotrebne manipulacije na vašoj strani. Vi ste odgovorni samo za umanjenu vrednost Proizvoda kao rezultat manipulacije robom, što se razlikuje od manipulacije Proizvodom potrebne radi utvrđivanja prirode, karakteristika i funkcionalnosti Proizvoda. Obradićemo refundaciju koja dospeva u vašu korist čim to bude moguće i, u svakom slučaju, najkasnije u roku od (a) 14 kalendarskih dana od datuma kada smo od vas primili isporučene Proizvode, ili (b) (ako je ranije) 14 kalendarskih dana nakon dana kada ste dostavili dokaz da ste vratili Proizvode ili (c) ako Proizvodi nisu isporučeni, 14 kalendarskih dana od datuma kada ste nam dostavili obaveštenje o otkazu. Ako ste nam vratili Proizvode zbog toga što su neispravni ili pogrešno opisani, pogledajte klauzulu 5.3 (v).

5.3.5   Ako ste nam vratili Proizvode jer su neispravni ili pogrešno opisani, refundiraćemo vam iznos cene neispravnog Proizvoda u celosti, sve važeće troškove isporuke i sve razumne troškove koje ste pretrpeli po osnovu vraćanja Proizvoda.

5.3.6   Refundaciju možemo da izvršimo na vašu kreditnu karticu, debitnu karticu ili na drugi način koji ste koristili prilikom plaćanja, osim u slučaju da ste izričito zahtevali drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve troškove po osnovu refundacije.

5.3.7   Ako su vam Proizvodi isporučeni:

5.3.7.1   dužni ste da nam Proizvode vratite bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste otkazali narudžbinu/ugovor. Rok se smatra ispunjenim ako vratite Proizvode pre isteka perioda od 14 dana;

5.3.7.2   osim u slučaju da su Proizvodi neispravni ili pogrešno opisani (u tom slučaju vidite klauzulu 5.3(v)), dužni ste da platite direktne troškove vraćanja Proizvoda nama; i

5.3.7.3   imate pravnu obavezu da držite Proizvode u svom posedu i da ih čuvate dok su u vašem posedu.

5.3.8   Detalji vašeg zakonskog prava da otkažete i objašnjenje kako se to pravo koristi, uključujući i predloženi Obrazac za povrat, dati su u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Takođe možete preuzeti Obrazac za povrat ovde.

5.3.9   Imamo zakonsku dužnost da isporučimo Proizvode koji su u skladu sa ugovorom. Kao kupac, vi uvek imate zakonska prava u vezi sa Proizvodima koji su neispravni ili nisu kako je opisano. Na ova zakonska prava ne utiče politika povrata iz ove klauzule 5.3 ili ovih Uslova. Savet o vašim zakonskim pravima na Teritoriji možete potražiti od Sektor za zaštitu potrošača - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS.

5.4   Dalje garantujemo kvalitet bilo kog Proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da Proizvodi proizvedeni sa naše strane ili za nas zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta. Uvereni smo da će naši Kupci utvrditi da su naši Proizvodi zadovoljavajući u svakom pogledu. Iz tog razloga nudimo dodatnu Oriflame garanciju koja vam omogućava da zamenite ili da dobijete punu refundaciju za Proizvode kojim niste potpuno zadovoljni. Refundacija se može zahtevati u roku od dana od trenutka kada primite Proizvode. Ova garancija ne važi za bilo koje Proizvode koji su namerno oštećeni ili pogrešno korišćeni. Ukoliko nije preneto drugačije, povrat i refundacija prema ovoj klauzuli vrši se u skladu sa uslovima prethodnih stavova ove klauzule 5.


6.    OBAVEZE PARTNERA ORIFLAME BRAND PARTNER

6.1.   Partneri Brand Partner kupuju i mogu da koriste ili konzumiraju Oriflame Proizvode, ili da ih prodaju u svoje ime i za svoj račun. Ukoliko izaberete da trgujete Oriflame Proizvodima, smatraće se da ste i u svakom trenutku ćete postupati u svojstvu nezavisnog lica (samozaposlenog/samostalnog trgovca) a ne u svojstvu zastupnika ili zaposlenog kompanije Oriflame. Nemate nikakva ovlašćenja da pregovarate ili da posredujete u zaključenju ugovora između kompanije Oriflame i drugih partnera Brand Partner i trećih lica. Takođe nemate nikakva ovlašćenja da kupujete, prodajete ili generalno zaključujete bilo kakve ugovore u naše ime ili za naš račun ili u ime i za račun bilo koje druge kompanije iz Oriflame Grupe. Potvrđujete i prihvatate da niste „komercijalni zastupnik“ u smislu važećih zakona na Teritoriji i da nemate pravo da dobijate nadoknadu ili obeštećenje po raskidu ovog odnosa.

6.2.   Ukoliko izaberete da trgujete Oriflame Proizvodima i/ili vršite bilo kakve aktivnosti po osnovu Nagradnog programa za Brend partnere, Politika i procedura ili Komercijalnih programa, dužni ste da pribavite sve dozvole, licence i generalno da izvršite sve registracije potrebne prema zakonima na Teritoriji, uključujući i sve registracije za potrebe zaštite podataka (videti klauzulu 6.6), poreza i poreskih deklaracija. Vi ste isključivo odgovorni za prijavljivanje i plaćanje svih poreza, dažbina, doprinosa za socijalno osiguranje i naknada koje važe za takve aktivnosti. Vi ste isključivo odgovorni za obezbeđivanje da su svi aspekti vašeg korišćenja ličnih podataka vaših Kupaca u svakom pogledu u skladu sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti (videti klauzule 6.6–6.13).

6.3.   Dozvoljavamo vam da vratite i zamenite Proizvode kako je opisano u Uslovima, u ime vaših Kupaca i u vaše ime. Potvrđujete i saglasni ste da imate odgovornost da obavestite svoje Kupce o njihovom pravu na povrat Proizvoda, te ste dužni da realizujete takav povrat Proizvoda u njihovo ime.

6.4.   Dužni ste da čuvate imidž i reputaciju kompanije Oriflame. Nećete davati nikakve izjave niti vršiti nikakve aktivnosti koje bi mogle ugroziti imidž kompanije Oriflame ili Proizvoda. Dužni ste da vodite svoj posao na zakonit i etički način i da ne iznosite nikakve lažne, obmanjujuće ili preterane tvrdnje o Proizvodima ili mogućnostima zarade u kompaniji Oriflame.

6.5.   Potvrđujete da su Žigovi kompanije Oriflame, naš trgovački naziv i logotip, naši onlajn alati i naše baze podataka isključivo vlasništvo kompanije Oriflame i saglasni ste da ih nećete ni na koji način povrediti. Kako bi se izbegla svaka sumnja, sav gudvil od imena kompanije Oriflame stiče se u korist kompanije Oriflame. Na naš zahtev, dužni ste da potpišete dokumentaciju koju razumno zahtevamo a kojom se to potvrđuje.

6.6.   Brand Partner je saglasan i prihvata da ovaj Ugovor i materijali koji se u njemu navode, uključujući, bez ograničenja, Nagradn program za Brend partnere, Komercijalne programe, Politike i procedure uključujući Komercijalne programe, naše baze podataka (uključujući, bez ograničenja, bilo koje baze podataka koje sadrže Lične informacije) i naše onlajn alate, predstavljaju zaštićene informacije koje podležu našim pravima intelektualne svojine. Brand Partner neće koristiti navedene materijale ili bilo koji njihov deo, osim u okviru redovnog poslovanja koje je odobreno ovim Ugovorom.

6.7.   Možete biti kvalifikovani za pogodnosti ako je to primenjivo po osnovu relevantnog Komercijalnog programa ili Politika i procedura.

6.8.   Kada predstavljate Oriflame Proizvode, Oriflame poslovne prilike ili bilo koje promotivne materijale ili materijale za obuku drugim partnerima Brand Partner za koje se vrši plaćanje, dužni ste da strogo poštujete Pravila ponašanja i Etički kodeks.

Odgovornosti u pogledu zaštite podataka

6.9.   Kao Brand Partner možete da prikupljate, evidentirate, čuvate, koristite i ažurirate Lične informacije. Kao nezavisni kontrolor podataka za takve Lične informacije, garantujete i saglasni ste da ćete poštovati sve važeće zakone o zaštiti podataka i privatnosti. Prema ovim zakonima, od vas se može tražiti da se registrujete kod nadležnog organa za zaštitu privatnosti podataka, osim u slučaju da ste izuzeti, i dužni ste da poštujete principe zaštite podataka. Na vama je odgovornost da procenite potrebu za registracijom i da izvršite takvu registraciju ako je to potrebno, kao i da poštujete principe zaštite podataka.

6.10.  Ako želite da sponzorišete Kupca da postane Brand Partner, možete da prikupljate Lične informacije direktno od Kupca. Dužni ste da poštujete naše procedure za sponzorstvo koje vam se dostavljaju s vremena na vreme i da obezbedite da se korišćenje bilo kojih Ličnih informacija vrši u skladu sa važećim zakonom.

6.11.  Naročito ste dužni da primenjujete odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti radi zaštite Ličnih informacija od slučajnog ili bespravnog uništenja ili slučajnog gubitka, menjanja, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, pogotovo kada takva obrada uključuje prenos podataka preko mreže, kao i od svake druge nezakonite vrste obrade. Imajući u vidu stanje tehnike i troškove implementacije takve tehnike, takve mere moraju da obezbede nivo bezbednosti koji je prikladan u odnosu na rizike obrade i prirodu ličnih informacija koje se čuvaju.

6.12.  Dužni ste da obavestite kompaniju Oriflame čim saznate za bilo kakvu povredu bezbednosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja Ličnih informacija ili pristupanja Ličnim informacijama slanjem e-poruke kompaniji Oriflame na privacy@oriflame.com, zajedno sa objašnjenjem prirode incidenta i pogođenih evidencija.

6.13.  Ako u bilo kom trenutku od Kupca ili drugog lica čije Lične informacije obrađujete primite zahtev kojim se traži korišćenje prava u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, dužni ste da ispoštujete takav zahtev u meri u kojoj je to neophodno prema važećem zakonu i u skladu sa bilo kojim politikama, procedurama ili obukama koje vam pruža kompanija Oriflame s vremena na vreme.

6.14.  Možete da obrađujete Lične informacije isključivo u skladu sa izjavom o privatnosti koja je dostavljena Kupcima i drugim partnerima Oriflame Brand Partner. Po raskidu vašeg odnosa sa kompanijom Oriflame, garantujete i saglasni ste da ćete uništiti sve Lične informacije u svom posedu ili pod vašom kontrolom bez nepotrebnog odlaganja.

6.15.  Izričito se odričemo svake odgovornosti za bilo koje penale, troškove, naknade i generalno sve troškove koji mogu da nastanu po osnovu bilo kakve povrede važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Marketinška i komercijalna obaveštenja

6.16.  Dužni ste da izričito pitate Kupce da li žele da primaju marketinška obaveštenja o Oriflame proizvodima od vas i takođe ste dužni da pribavite saglasnost pre nego što počnete da šaljete bilo koja takva obaveštenja. Dužni ste da vodite evidenciju o marketinškim preferencijama bilo kog primaoca marketinških obaveštenja od vas, što uključuje evidenciju podataka o datim saglasnostima i dogovorenom jeziku. Sva marketinška obaveštenja koja šaljete moraju da obaveštavaju primaoca o njenom ili njegovom pravu na odjavu sa budućih obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava, uključujući mogućnost slanja e-poruke o njihovoj želji da se odjave. Saglasni ste i garantujete da ćete poštovati preferencije bilo kog primaoca takvih obaveštenja.

6.17  Naši onlajn alati mogu da vam omoguće da koristite Lične informacije Kupca za slanje marketinških i drugih komercijalnih obaveštenja, u skladu sa sledećim uslovima:

6.17.1  morate da sponzorišete Kupca da postane Brand Partner, ukoliko nije izričito dogovoreno drugačije,

6.17.2  marketinška i druga komercijalna obaveštenja moraju da se tiču Oriflame Proizvoda,

6.17.3  komercijalna ili marketinška obaveštenja moraju biti jasno označena kao takva,

6.17.4  obaveštenje sadrži vaše ime i kontakt podatke kao pošiljaoca komercijalnog obaveštenja, kao i važeću adresu e-pošte (i/ili drugo sredstvo, kao što je veza za odjavu) pomoću koje Kupci mogu da stupe u kontakt s vama kako bi vas obavestili o svojoj želji da se odjave sa daljih marketinških obaveštenja,

6.17.5  marketinška obaveštenja ne smeju da se šalju Kupcima koji su izabrali da ih ne primaju,

6.17.6  promotivne ponude, kao što su popusti, premije i pokloni, ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom, moraju biti jasno označene kao takve i uslovi koji moraju da se ispune kako bi Kupac bio kvalifikovan za takve ponude moraju biti lako dostupni i jasno i nedvosmisleno predstavljeni, i

6.17.7  sadržaj takvih komercijalnih i marketinških obaveštenja mora da bude u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima koji se tiču komercijalnih obaveštenja.

6.18  Ni pod kojim okolnostima nije vam dozvoljeno da šaljete marketinška ili druga komercijalna obaveštenja u ime kompanije Oriflame.


7.   OBAVEZE KOMPANIJE ORIFLAME

7.1  Isporučićemo vam bilo koje Proizvode koje ste poručili u zavisnosti od njihove raspoloživosti.

7.2  Izričito isključujemo svaku odgovornost za manjak Proizvoda ili nepostojanje Proizvoda u zalihama.

7.3  U skladu sa uslovima ovog Ugovora i vašim obavezama prema zakonima na Teritoriji, dobićete sve pogodnosti / sva plaćanja koja vam pripadaju u skladu sa trenutno važećim Nagradnim programom za Brend partnere kompanije Oriflame, direktno od nas ili drugog Oriflame subjekta, odnosno pružaoca usluga treće strane.


8.   RASKID

8.1  Možemo da raskinemo vaše članstvo i vaš Ugovor sa partnerom Brand Partner po sopstvenom nahođenju, uz slanje obaveštenja mesec dana unapred ili sa trenutnim dejstvom, u nekoj od sledećih okolnosti:

8.1.1  ako date bilo kakvu izjavu ili pružite bilo koje Lične podatke koji su materijalno netačni ili neistiniti;

8.1.2  ako je podnet zahtev za pokretanje stečajnog postupka protiv vas pred bilo kojim sudom ili ako niste u mogućnosti da plaćate svoja dugovanja prema nama po dospeću;

8.1.3  ako počinite povredu bilo koje odredbe Ugovora sa partnerom Brand Partner koja se ne može ispraviti ili ako počinite povredu bilo koje odredbe Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja;

8.1.4  ako počinite povredu bilo koje odredbe Ugovora sa partnerom Brand Partner, uključujući i dokumente navedene u predmetnom Ugovoru i ako ne uspete, u slučaju povrede koja se može ispraviti, da ispravite predmetnu povredu u roku od 14 dana od prijema pisanog obaveštenja od nas.


9.   POSTUPANJE SA ŽALBAMA

9.1.  Oriflame procedura za postupanje sa žalbama opisana je u Pravilima ponašanja.

9.2  U svakom trenutku možete da pošaljete žalbu, pitanje ili zahtev Oriflame Korisničkoj službi na info@oriflame.rs ili da nas pozovete na 011/3536-100.


10.   KODEKS PONAŠANJA

Oriflame strogo poštuje Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (WFDSA Etički kodeks za direktnu prodaju).  Oriflame zahteva od svojih partnera Brand Partner da strogo poštuju ove kodekse koji su dalje implementirani u Oriflame Etički kodeks i Pravila ponašanja.  Takođe možete dobiti kopije ovih dokumenata od Korisničke službe na info@oriflame.rs .

 


11.   GREŠKE I ISPRAVKE

Iako ulažemo razumne napore u navođenje tačnih i aktuelnih informacija na našoj internet stranici, nismo u mogućnosti da dajemo garancije ili izjave da je naša internet stranica potpuno bez grešaka. Greške pri unosu podataka ili drugi tehnički problemi ponekad mogu da dovedu do prikaza netačnih informacija. Zadržavamo pravo da ispravimo sve netačne podatke ili tipografske greške na našoj stranici, uključujući cene i raspoloživost proizvoda i usluga, te ne snosimo nikakvu odgovornost za takve greške. Takođe možemo da uvodimo unapređenja i/ili promene u opcijama, funkcionalnostima ili sadržajima stranice u bilo kom trenutku. Ako primetite bilo koje informacije ili opise za koje verujete da nisu tačni, molimo vas da se obratite Korisničkoj službi.


12.   VEZE

12.1. Možemo da postavimo veze koje vode do internet stranica ili resursa trećih strana. Činjenica da smo postavili takve veze ne podrazumeva naše odobravanje bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga koje se mogu naći preko takve veze. Nismo dogovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dela interneta, uključujući druge internet stranice sa kojima je ova internet stranica možda povezana ili kojima se može pristupiti preko ove stranice. Molimo vas da nas obavestite o svim greškama ili neprikladnim materijalima koje pronađete na stranicama koje su povezane sa ovom stranicom.

12.2.  Tokom svog članstva možete ispuniti uslove za učešće u kampanjama za preporuku korišćenjem jednog ili više alata, sistema ili softvera na mreži („Alati na mreži“). Odobrena vam je neisključiva, neprenosiva i ograničena licenca za korišćenje Alata na mreži u vezi sa vašim članstvom. Učešće u kampanji za preporuku, uključujući sve pogodnosti koje se u njoj ostvaruju, uslovljeno je time da poštujete ovaj Ugovor sa partnerom Brand Partner i sve važeće Politike i procedure. Kompanija Oriflame ne garantuje dostupnost ni tačnost Alata na mreži koji se koriste u vezi sa kampanjama za preporuku. Kompanija Oriflame zadržava pravo da, bez obaveštenja, automatski ažurira i nadograđuje kampanje za preporuku i/ili Alate na mreži te unosi u njih opšte izmene ili ih uklanja.


13.   OPŠTE ODREDBE

13.1.  Vaš Ugovor sa partnerom Brand Partner, uključujući ove Uslove, rukovodi se zakonima Teritorije i svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa vašim Ugovorom sa partnerom Brand Partner i ovim Uslovima biće rešeni isključivo pred nadležnim sudovima na Teritoriji. Sudovi na Teritoriji imaju neisključivu nadležnost.

13.2.  Ako bilo koja odredba Uslova bude proglašena nezakonitom, ništavom ili neprimenjivom iz bilo kog razloga, nevaženje takve odredbe neće uticati na važenje ostatka Uslova.

13.3.  Propust kompanije Oriflame da sprovede bilo koju odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od primene takve odredbe.

13.4.  Kao nezavisni Brand Partner, potvrđujete i saglasni ste da zadržavamo pravo na jednostranu reviziju, izmenu ili dopunu vašeg Ugovora sa partnerom Brand Partner – uključujući ove Uslove, Nagradn program za Brend partnerea (uključujući Etički kodeks i Pravila ponašanja), kao i bilo koji naš Komercijalni program i Politike i procedure. Izmene Ugovora sa partnerom Brand Partner mogu biti rezultat (i) prilagođavanja neophodnih zbog tržišnih uslova; (ii) izmena važećih zakona i propisa; (iii) izmena planova kompenzacije kompanije Oriflame; (iv) reorganizacije poslovanja i prodajne strukture kompanije Oriflame; (v) izmena u procesu i zahtevima registrovanja; (vi) izmena kodeksa i pravila koje dostavljaju udruženja za direktnu prodaju i kojih se pridržava kompanija Oriflame; i (vii) svih drugih izmena koje utiču na model poslovanja kompanije Oriflame. Sve revizije, izmene ili dopune ovih Uslova biće objavljene na našoj internet stranici i/ili će se o njima na propisan način dostaviti obaveštenje na vašu registrovanu adresu e-pošte, a stupiće na snagu na dan koji je naveden u takvoj objavi / takvom obaveštenju, ali nikada u roku koji je kraći od 30 dana. Dužni ste da se redovno informišete o svim takvim promenama.

13.5.  Svaka takva promena vašeg Ugovora sa partnerom Brand Partner pomenuta u klauzuli 13.4. biće prihvaćena sa vaše strane kao uslov za nastavak postupanja u svojstvu partnera Brand Partner, uključujući i buduće korišćenje internet stranice i naručivanje Proizvoda putem stranice. Možemo da zatražimo vaš izričiti pristanak, u suprotnom ćemo smatrati da ste prihvatili izmene ako nastavite da naručujete Proizvode nakon implementacije izmena. U slučaju da ne prihvatite takve izmene u roku od 2 meseca nakon implementacije, vaš Ugovor sa partnerom Brand Partner biće odmah raskinut. Prihvatate da je ovaj rok dovoljan i izričito se odričete svih vrsta nadoknade za takav raskid.

13.6.  Kompanija Oriflame može da dodeli ili prenese Ugovor, odnosno neki deo Ugovora, bilo kojoj kompaniji Oriflame Grupe.

13.7.  Možemo da vam šaljemo upozorenja, obaveštenja, e-poruke, direktnu poštu i da generalno komuniciramo s vama. Možete ažurirati vaše preferencije u pogledu marketinških obaveštenja koja dobijate od nas bilo kada prijavljanjem na svoja korisnička podešavanja. Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da kompanija Oriflame može da vam šalje bilo koje druge informacije/obaveštenja o vašem ugovoru i/ili vašim narudžbinama na trajnom medijumu koji nije papir (tj. putem e-pošte ili bilo kog drugog sredstva koje je adresirano direktno vama, a koje omogućava čuvanje podataka na način koji omogućava kasniji pristup tokom dovoljno dugog perioda i koji vam takođe omogućava da reprodukujete takve informacije u nepromenjenoj formi).

13.8.  Svako obaveštenje poslato po osnovu ovog Ugovora, koje je poslato noćnom kurirskom službom ili prvoklasnom poštom na adresu ugovorne strane navedenu u ovom Ugovoru, ili na takvu drugu adresu koja je dostavljena drugoj ugovornoj strani s vremena na vreme u pisanoj formi, dovodi do početka tečenja roka (i) u slučaju slanja noćnom kurirskom službom od dana kada je takvo obaveštenje poslato, i (ii) u slučaju slanja prvoklasnom poštom od drugog radnog dana nakon slanja takvog obaveštenja. Ako je obaveštenje poslato na bilo koji drugi način, rok počinje da teče od dana stvarnog prijema obaveštenja.

13.9.  Uslovi i odredbe ovog dokumenta imaju prednost u odnosu na druge dokumente koji se navode ovde.


14.   IZJAVA O PRIVATNOSTI

14.1.  Informacije o načinu na koji obrađujemo vaše podatke mogu se pronaći u Oriflame izjavi o privatnosti.

14.2.  Obavezujemo se da ćemo čuvati poverljivost i sigurnost svih Ličnih podataka (iako zadržavamo pravo da obelodanimo ove informacije u okolnostima koje su opisane u nastavku). Podatke ćemo čuvati na zaštićenom serveru i uz puno poštovanje svih važećih zakona o zaštiti podataka i potrošača koji su na snazi s vremena na vreme.

14.3  Druge relevantne informacije o Oriflame Kozmetika d.o.o. date su u nastavku.

Naziv: Oriflame Kozmetika d.o.o.

 

Adresa: 11070 Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3V

 

Kontakt podaci: Telefon: 011/3536-100, e-pošta: info@oriflame.rs

 

Privredni ili drugi javni registar

 

Matični broj u Agencija za privredne registre 17329103

 

PDV broj:

 


15.   KONTAKTIRAJTE S NAMA

Ako imate bilo kakve nedoumice u vezi sa vašim Ugovorom sa partnerom Brand Partner, uključujući i ove Uslove, pošaljite nam e-poruku na info@oriflame.rs  ili nas pozovite na 011/3536-100. Učinićemo sve što možemo kako bismo rešili vašu nedoumicu i sve probleme o kojima nas obavestite.


Poslednji put ažurirano: 17/05/2023