Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 proizvod(a) u korpi
  1. Početna
  2. Ko smo mi
  3. Oriflame kodeks ponašanja

Oriflame kodeks ponašanja

Važno je da pročitate Oriflame-ov Etički kodeks (Kodeks) i Pravila ponašanja (Pravila), jer su oni sastavni deo uslova navedenih u Formularu za uključenje. Oriflame Konsultant se mora pridržavati Kodeksa i Pravila i njihovih eventualnih izmena koje su objavljene u novostima (informacijama) ili o kojima je obavešten na drugi način.

Oriflame zadržava pravo da u svakom trenutku ukine članstvo bilo kom Konsultantu koji je u Formularu za uključenje namerno naveo pogrešne podatke ili koji se ne pridržava Kodeksa ili Pravila. Isključeni članovi gube sva prava i privilegije koje pruža članstvo, uključujući i svoju mrežu. Kodeks i Pravila postoje da bi vas zaštitili, da biste bili sigurni da se i drugi članovi pridržavaju istih normi. U skladu sa Oriflame etičkim standardima, od Konsultanata se očekuje da budu i rade u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj posluju sa Oriflame-om čak i ako neke obaveze nisu navedene u Kodeksu ili Pravilima.

ORIFLAME ETIČKI KODEKS 

Kao član Oriflame-a, saglasan sam da svoje Oriflame poslovanje vodim u skladu sa sledećim principima:
 
1. Pridržavaću se i slediti Pravila ponašanja koja su propisana u ovom zvaničnom dokumentu pravila poslovanja u Oriflame-u i u drugim dokumentima Oriflame- a. Poštovaću ne samo pisana pravila, nego i njihov “duh”.
2. Moj vodeći princip poslovanja je da ću se prema svim osobama sa kojima kao član Oriflame-a dođem u kontakt, ponašati korektno, onako kako bih želeo da se drugi ponašaju prema meni..
3. Proizvode i poslovnu mogućnost Oriflame-a, kao i obuke, treninge i benefite i druge prilike koje Oriflame pružaću predstavljati svojim članovima na častan i verodostojan način. Bilo da komuniciram u pisanoj formi ili usmeno, u vezi sa proizvodima, poslovnim prilikama i drugim prilikama iznosiću samo informacije koje se pominju u zvaničnim materijalima i dokumentima Oriflame-a (uključujući dodatak 1).
4. Biću učtiv i tačan u pružanju usluga i primanju porudžbina od svojih članova kao i u slučajevima reklamacija. Pridržavaću se procedura o zameni proizvoda propisanih u zvaničnim materijalima I dokumentima Oriflame-a.
5. Prihvatiću i pridržavaću se različitih propisanih odgovornosti kao član Oriflame -a (kao i onih vezanih za pozicije sponzora i Direktora, kada dostignem te nivoe odgovornosti) kao što je propisano u zvaničnim materijalima Oriflame-a.
6. Ponašaću se u skladu sa najvišim standardima poštenja, iskrenosti i odgovornosti.
7. Ni pod kojim uslovima neću Oriflame-ovu mrežu koristiti za promovisanje bilo kojih proizvoda koje Oriflame nije odobrio. Poštovaću metod direktne prodaje i proizvode neću prodavati u prodavnicama bilo koje vrste ili na neki drugi način.
8. Poštovaću zakone i pravila svoje zemlje i drugih zemalja, ukoliko gradim međunarodnu grupu.
9. Razumem da je poštovanje ovih pravila i kodeksa uslov mog članstva u Oriflame-u. 

 
ORIFLAME PRAVILA PONAŠANJA

 

1. DEFINICIJE

A. "Oriflame Konsultant" će za potrebe ovog dokumenta označavati bilo kog Oriflame Konsultanta bez obzira na titulu i na nivo grupe (uključujući Menadžera grupe, Direktora i iznad toga).
B. "Lična strana" će se odnositi na stranu vebsajta koja je dizajnirana, odobrena i hostovana od strane Oriflame-a u korist Oriflame Konsultanta.
C. “Oriflame“ se u ovom dokumentu odnosi na kompaniju Oriflame kozmetika d.o.o, Vladimira Popovića 40, Beograd, ukoliko nije drugačije navedeno.
D. “Sponzorska linija” uključuje Konsultanta, njegovog/njenog sponzora i tako dalje, I završava se Oriflame-om.
E. “Lična grupa” se odnosi na sve Konsultante koje dotični Konsultant direktno ili indirektno sponzoriše, ali ne uključuje Konsultante koji su postigli nivo od 24%, niti njihove mreže.
F. Pojam “grupa” se odnosi na celu mrežu sponzorisanih Konsultanata uključujući i članove koji su postigli nivo od 24% i njihove mreže.
G. Pojam “Oriflame materijali” se odnosi na: Plan uspeha (koji sadrži i ova Pravila poslovanja), kataloge proizvoda, materijal iz početnog paketa, Info i bilo koju informaciju štampanu ili objavljenu na zvaničnom Oriflame sajtu.
H. "Sponzor" je osoba koja uvodi novu osobu u Oriflame poslovanje.
Reči koje počinju velikim slovom ali nisu među definisanim pojmovima imaće isto značenje kao u prethodnim odeljcima Plana uspeha izdanja za Lidere. 

 
2. ČLANSTVO

2.1 Osnovno pravilo da bi neko postao Konsultant Oriflame-a je da mora biti sponzorisan od strane već registrovanog Konsultanta Oriflame-a. U posebnim slučajevima, Oriflame može da dodeli Konsultanta bilo kojoj mreži.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo.
2.3 Oriflame zadržava pravo da odbije bilo čiju molbu za uključenje ili obnovu članstva.
2.4 Podnosilac zahteva mora biti punoletan kako bi bio Oriflame Konsultant. Oriflame može prema svom nahođenju odobriti članstvo i drugima pod uslovom da imaju pismenu saglasnost starateljskog lica. 
2.5 Konsultanti Oriflame-a mogu biti pojedinci, kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnestva u kojima su partneri ili supružnici ili roditelji i dete/deca u poslovnom procesu koji je odobren od strane Oriflame-a. Pravno lice mora navesti ime osobe koja je zastupa kao i sva ograničenja njegovih ovlašćenja. Partneri imaju zajedničku odgovornost i Oriflame u slučaju neplaćanja, može da potražuje dug od jednog ili od oba partnera.
2.6 Oriflame Konsultant može da povuče svoje članstvo u bilo kom momentu nakon pridruživanja. 
2.7 Oriflame Konsultanti mogu da povuku svoje članstvo u bilo kom trenutku u roku od 30 dana od dana pridruživanja tako što će o tome obavestiti Oriflame pismenim putem. U takvim slučajevima Oriflame nema obavezu da vrati novac kao što je pomenuto u prethodnom članu 2.6, osim novca datog za članarinu ili održavanje članstva tokom 30 dana pre terminacije.
2.8 Članstvo ističe godinu dana nakon uključenja.
2.9 Članstvo se može obnoviti ponovnom uplatom umanjenog iznosa naknade za uključenje uz prvu porudžbinu po isteku godinu dana od uključenja.
2.10 Ako supružnik Konsultanta želi da postane Konsultant, postoji mogućnost da oba supružnika budu na istom kodu (kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili će biti uključen u mrežu supružnika koji se prvi uključio. Ukoliko supružnici posluju na odvojenim kodovima, svaka nagrada u kešu će biti oduzeta od više nagrade u kešu, koju osvoji supružnik koji se uključio prvi – ukoliko je takva nagrada rezultat terminacije članstva supružnika koji se drugi uključio.
2.11 Bivši Konsultanti (ili njihovi supružnici) mogu podneti prijavu za novo članstvo pod sledećim uslovima:
a) potrebno je da prođe najmanje 6 meseci od otkazivanja članstva bivšeg Konsultanta (ukoliko Oriflame ne odredi drugačije).
b) u novoj molbi mora biti naznačeno da se prijava podnosi pod navedenim okolnostima.
c) bivši Konsultanti mogu odmah podneti prijavu za uključenje, bez naglašavanja da se radi o bivšem Konsultantu, ako su bili neaktivni najmanje 12 meseci, a terminacija je usledila zbog neobnavljanja članstva.
2.12 Oriflame zadržava pravo terminacije članstva svakog Konsultanta usled kršenja Pravila ponašanja i/ili Etičkog kodeksa. 
2.13 Oriflame zadržava pravo suspendovanja konsultantskog statusa na period do 12 meseci. Suspenzija stupa na snagu trenutno i traje za vreme procesa ispitivanja kršenja pravila.  
 

3. ZADRŽAVANJE SPONZORSKE LINIJE 

3.1 Oriflame Konsultanti mogu se ponovo učlaniti u liniji drugog Sponzora ukoliko povuku svoje prethodno članstvo i prijave se za novo pod uslovima iz člana 2.11. Ukoliko promene članstvo gube svoju celokupnu mrežu koja se potom prebacuje njihovom originalnom Sponzoru. 
3.2 Prenošenje članstva sa jednog sponzora na drugog moguće je samo u posebnim slučajevima i to isključivo uz odobrenje Oriflame-a.
3.3 Članovi koji žele da prenesu svoje članstvo mogu ga preneti samo na članove uže porodice (uz odobrenje Oriflame-a). Potrebno je dostaviti pismeni zahtev Oriflame-u. Članovi koji su na ovaj način preneli svoje članstvo mogu ponovo zatražiti učlanjenje, ukoliko je od prenosa poslednjeg članstva prošlo najmanje 6 meseci.
3.4 U slučaju smrti Konsultanta, članstvo se poništava u roku od tri meseca pod uslovom da nema podnetog zahteva za nasleđivanje članstva od strane najbližih rođaka u skladu sa članom 6.4. Nakon poništavanja, sva plaćanja preminule osobe koje su na čekanju će biti date njegovom/njenom ovlašćenom Konsultantu. Oriflame zadržava pravo da zatraži dokumenta koji dokazuju ovlašćenje Konsultanta kao uslov za isplatu.
3.5 Prenošenje Lične grupe ili dela grupe nije dozvoljeno.

 
4. ODGOVORNOSTI ČLANOVA 

Opšte odgovornosti 

4.1 Oriflame Konsultanti će se pridržavati svih zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcionisanje njihovog članstva, uključujući sve poreske zakone i propise koji se odnose na poresku registraciju i podnošenje poreza. Oriflame Konsultanti se neće uključivati u bilo koju aktivnost koja može dovesti do toga da oni ili Oriflame dodju na loš glas.
4.2 Oriflame Konsultanti moraju preduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurali zaštitu svih privatnih informacija koje pružaju klijenti, potencijalni kupci, drugi Oriflame Konsultanti, u skladu sa lokalnim zakonima koji se odnose na privatnost i zaštitu podataka.
Odgovornosti prema potrošačima
4.3 Oriflame Konsultanti neće koristiti pogrešne, prevarne ili nepoštene prodajne prakse.
4.4 Od prvog kontakta sa potrošačem, Oriflame Konsultant će se predstaviti i objasniti svrhu svog obraćanja klijentu ili svrhu događaja. Oriflame Konsultant će osigurati potpunu transparentnost svog identiteta kao Oriflame Konsultanta u bilo kojoj komunikaciji, bilo putem e-maila, veb stranice, stranice društvenih medija itd. Reč "Nezavisni" će uvek biti dodata pre titule "Oriflame Konsultant" u bilo koje svrhe predstavljanja identiteta kao što su potpis u imejlu, vizit-karte, na vebsajtu, na stranici društvenih medija i slično.
4.5 Oriflame Konsultanti će ponuditi svojim klijentima tačna i kompletna objašnjenja proizvoda i razjašnjenja u vezi sa istim i cenom i, ako je primenljivo, uslovima kredita; uslovima plaćanja; rokom za reklamaciju, uključujući politiku povraćaja; uslove garancije; usluge nakon prodaje; i rokove isporuke. Oriflame Konsultanti će dati tačne i razumljive odgovore na sva pitanja klijenata.
4.6 Oriflame Konsultanti će prenositi samo one verbalne ili pisane tvrdnje o efikasnosti proizvoda koje je odobrila kompanija Oriflame.
4.7 Za svaku prodaju proizvoda svojim klijentima Oriflame Konsultanti će isporučiti ili učiniti dostupnim kupcu formular za porudžbinu proizvoda na kome je jasno označena Oriflame kompanija, Oriflame Konsultant koji vrši prodaju, uključujući njegovo ime, adresu i broj telefona, sve materijalne uslove prodaje, uslove garancije, detalje i ograničenja ili usluge nakon prodaje, trajanje garancije i reklamacije koje su dostupne klijentu.
4.8 Oriflame Konsultanti neće koristiti bilo kakvo svedočanstvo ili odobrenje koje je neovlašćeno, neistinito, zastarelo ili na drugi način neprimenjivo, nevezano za ponudu ili korišćenje na bilo koji način koji bi mogao dovesti u zabludu potrošača.
4.9 Oriflame Konsultanti neće koristiti poređenja koja dovode u zabludu. Tačke poređenja će se zasnivati na činjenicama koje se mogu potkrepiti. Oriflame Konsultanti neće nepravedno ponižavati bilo koju drugu kompaniju, biznis ili proizvod, direktno ili implicitno. Oriflame Konsultanti neće zloupotrebiti dobru volju koja je povezana sa trgovačkim imenom i simbolom druge kompanije, preduzeća ili proizvoda.
4.10 Oriflame Konsultanti će dozvoliti svojim klijentima da otkažu porudžbinu unutar propisanog perioda za reklamaciju i omogućiti povraćaj za svu robu koja je već isporučena i koja se može vratiti i  prodati kao nova. Kada kupac zatraži da se Oriflame garancija zadovoljstva primeni, Oriflame Konsultant će ponuditi klijentu izbor potpunog povraćaja kupovne cene ili punog kredita za zamenu s istim ili drugim Oriflame proizvodom. Period reklamacije i Oriflame garancija zadovoljstva će biti jasno saopšteni kupcima.
4.11 Oriflame Konsultant će obavljati lične, telefonske ili elektronske kontakte na razuman način i u prikladno doba dana, kako bi se izbegla nametljivost. Oriflame Konsultant će prekinuti demonstraciju ili prodajnu prezentaciju na zahtev potrošača.
4.12 Informacije koje Oriflame Konsultant daje potrošaču biće pružene na jasan i razumljiv način uz dužno poštovanje principa dobre vere u komercijalnim transakcijama i principe koji regulišu zaštitu onih koji nisu u mogućnosti da, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, daju pristanak kao i maloletnici.
4.13 Oriflame Konsultant neće zloupotrebiti poverenje individualnih potrošača i mora da poštuje nedostatak komercijalnog iskustva potrošača, neće iskoristiti godine, bolest, psihičku ili fizičku nemoć, nedostatak razumevanja ili nedostatak poznavanja jezika potrošača.
4.14 Oriflame Konsultanti neće podsticati osobu da kupuje proizvode na osnovu tvrdnje da klijent može smanjiti ili povratiti kupovnu cenu upućivanjem potencijalnih kupaca Oriflame Konsultantu za slične kupovine, ako su takva smanjenja ili povraćaj zavisna od nekog budućeg događaja.
4.15 Oriflame Konsultanti će pravovremeno ispunjavati porudžbine klijenata.
Odgovornosti prema drugim Oriflame Konsultantima
4.16 Oriflame Konsultanti neće pokušavati da pridobija članove drugih Oriflame Konsultanata, niti se mešati tako što će tražiti od Oriflame Konsultanta da sponzoriše drugog Oriflame konsultanta.
4.17 Oriflame Konsultant neće pogrešno predstavljati stvarnu ili potencijalnu poslovnu priliku ili zaradu Oriflame Konsultanata. Bilo koje predstavljanje zarade i podaci o prodaji moraju biti: (a) istiniti, tačni i predstavljeni na način koji ne dovodi u zabludu, koji je lažan ili obmanjujući , i (b) zasnovan na dokumentovanim i dokazanim činjenicama na relevantnom tržištu. Potencijalni Oriflame konsultanti moraju: (c) biti obavešteni da će stvarna zarada i prodaja varirati od osobe do osobe i zavisiti će od veština prodavca, vremena i truda i drugih faktora i; (d) mora im se pružiti dovoljno informacija kako bi se omogućila razumna procena mogućnosti za sticanje prihoda.
4.18 Oriflame Konsultant neće plaćati druge Konsultante ili buduće Konsultante za bilo koje materijale ili usluge koje nisu razvijene / odobrene od strane Oriflame-a, osim naknada za pokrivanje troškova koji se direktno odnose na neobaveznu obuku ili sastanke koje vodi Oriflame Konsultant.
Bilo koji marketinški materijal razvijen od strane Konsultanata mora biti u skladu sa Oriflame politikama i procedurama. Oriflame konsultanti koji prodaju odobrene, zakonski odobrene promotivne materijale ili materijale za obuku drugim Oriflame konsultantima: (i) će ponuditi samo materijale koji su u skladu sa istim standardima kojih se pridržava Oriflame, (ii) Konsultantima je zabranjeno da kupovinu takvih materijala zahtevaju od drugih Oriflame konsultanata; (iii) će obezbediti prodajna sredstva po razumnim i poštenim troškovima, bez značajnog profita Oriflame Konsultanta, ekvivalentno sličnom materijalu koji je generalno dostupan na tržištu; i (iv) ponuditi pisanu politiku povraćaja koja je ista kao i politika povraćaja Oriflame-a.
4.19 Oriflame Konsultanti će kontaktirati druge Oriflame Konsultante samo na odgovoran način i u razumnim časovima kako bi izbegli nametljivost.  
4.20 Oriflame ne nameće nikakve uslove za minimalnu kupovinu, bilo u količini ili vrednosti, svojim Konsultantima. Slično tome, Oriflame Konsultant neće prisiljavati ili forsirati one koje on / ona sponzoriše da naručuju preko njega / nje, niti da poručuju minimalne količine ili održavaju zalihe proizvoda. Svi Oriflame Konsultanti mogu naručiti bilo koju količinu direktno od Oriflame-a, ali u zavisnosti od veličine porudžbine mogu se primenjivati naknade za rukovanje i kurirske usluge. Na ličnoj proceni Oriflame konsultanta je da odredi da li će praviti bilo kakve zalihe koje odražavaju očekivanu potrošnju. Oriflame Konsultanti neće zahtevati niti ohrabrivati druge Oriflame Konsultante na kupovinu nerazumnih količina zaliha ili pomoćnih sredstava. Oriflame Konsultant neće zadržati više zaliha nego što bi mogao razumno očekivati da proda ili potroši.
4.21 Oriflame Konsultanti neće koristiti Oriflame mrežu za marketinške materijale, proizvode ili šeme koje nisu zvanično odobrene od strane Oriflame-a i koje nisu u skladu sa Oriflame-ovim politikama i procedurama.
4.22 Oriflame Konsultanti neće sistematski privlačiti ili tražiti direktne prodavce druge kompanije.
4.23 Oriflame Konsultanti neće nepravedno ponižavati proizvode drugih kompanija, njihov plan prodaje i marketinga ili bilo koju drugu karakteristiku druge kompanije.
4.24 Oriflame Konsultanti nemaju nikakav radni odnos sa Oriflame-om. Kada Oriflame poslovnu priliku predstavljaju drugima, Oriflame Konsultanti moraju jasno navesti nezavisni karakter ovog posla i činjenicu da nema zaposlenja u Oriflame-u.
4.25 Oriflame Konsultanti nemaju ovlašćenja da obavežu ili preuzmu obaveze u ime Oriflame-a. Oni će obeštetiti Oriflame u vezi sa svim troškovima ili štetama koje proističu iz bilo kog nepoštovanja ovih Pravila.
4.26 Oriflame Konsultant ne može da poručuje na ime drugog Oriflame Konsultanta, bez prethodnog pismenog odobrenja Oriflame Konsultanta.
4.27 U izgradnji svoje lične grupe, Oriflame Konsultanti će osigurati da svi novi Oriflame Konsultanti prate uslove kreditiranja, ako postoji mogućnost kredita.
4.28 Postajući Sponzor, Oriflame Konsultant će osigurati da on / ona obučava i motiviše svoje Oriflame Konsultante koje sponzoriše.
4.29 Oriflame Konsultant ne može biti uključen u intervjue u vezi sa Oriflame-om ili bilo kakvim medijima, bilo putem televizije, interneta, radija, časopisa itd, niti koristiti bilo koji medij za oglašavanje (uključujući viralno oglašavanje putem medija SMS, internet itd.) u svrhu marketinga Oriflame-a bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a.
4.30 Oriflame Konsultanti neće biti uključeni u dijaloge na društvenim mrežama koji lažno prikazuju ili daju netačne ili obmanjujuće informacije o Oriflame-u, njegovim proizvodima ili uslugama, ili mogu generalno dovesti do gubitka ugleda Oriflame-a.
 

5. OSTALA PRAVILA I PRINCIPI

5.1. Poslovna politika Oriflame-a ne obezbeđuje ekskluzivno pravo na teritorije ili pravo prodaje. Nijedan član nije ovlašćen da odobri, proda, dodeli ili prenese ekskluzivnu teritoriju ili pravo prodaje. Svaki član ima slobodu da obavlja svoj biznis u bilo kom delu zemlje.
5.2 Oriflame Konsultant mora poštovati da Oriflame posluje na određenim tržištima, a ne u svim zemljama širom sveta, strogo poštujući svoje obaveze koji se tiču bezbednosti proizvoda, registracije proizvoda, uvoza i drugih propisa koji se mogu primeniti u trgovini dotičnih zemlja. Oriflame ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, sporove ili potraživanja koja proizilaze iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu koje je sproveo Oriflame konsultant u zemljama izvan tržišta na kojima posluje Oriflame. U takvim situacija Oriflame će smatrati Oriflame Konsultanta u potpunosti odgovornim za bilo kakva potraživanja.
5.3 Oriflame Konsultant je nezavistan od Oriflame-a. Jedina titula koja se može koristiti na vizit kartama i drugom promotivnom materijalu članova je “Nezavisni Konsultant” ili “Oriflame - nezavisni Konsultant” a kada dostigne određeni status “Nezavisni Menadžer“ ili „Nezavisni Direktor“.

5.4 5.4 Promotivni materijali, “Lična strana“ i razne aplikacije na socijalnim medijima npr. na Facebook-u, odobreni od strane Oriflame-a, mogu biti korišćeni bez ikakvog odobrenja. Podrazumeva se da Konsultanti ne mogu da registruju ili postave sajt ili početnu stranu sa imenom domena koji sadrži reč "Oriflame". 
Oriflame Konsultanti mogu upućivati na sadržaj na zvaničnim Oriflame sajtovima, blogovima i sl. Oriflame zadržava pravo da unapred odobri sadržaj koji će biti objavljen. Pravila za onlajn predstavljanje Konsultanta je opisano u daljem tekstu (Vebsajt pravila za Konsultante). (Dodatak 2).
5.5 Oriflame zaštitni znak, logotip i ime su vlasništvo Oriflame Cosmetics S.A i Oriflame Konsultant ih ne sme koristiti, ni u štampanim materijalu niti na Internetu bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a. Ako se dobije saglasnost, zaštitni znak I logotip mogu se koristiti samo kako je propisano.
5.6 Konsultant ne sme da proizvodi ili iz nekog drugog izvora nabavlja bilo kakav predmet na kome stoji zaštitni znak ili logotip Oriflame-a, osim ako za to ne postoji pismeno odobrenje od Oriflame-a.
5.7 Sav štampani materijal Oriflame-a: filmovi, fotografije, dizajn zaštićeni su autorskim pravima i ne smeju se reprodukovati u celini ili delimično, ni u štampanom materijalu niti na Internetu, bez prethodne pismene dozvole Oriflame-a. Kada se legitimno koristi materijal koji je zaštićen autorskim pravom obavezno je pozivanje na Oriflame autorska prava koja moraju biti jasna i vidljiva.
5.8 Oriflame Konsultant ne sme da prodaje, preprodaje, demonstrira ili izlaže Oriflame proizvode u maloprodajnim objektima, veb prodavnicima, sajtovima za aukcijsku prodaju kao što je Limundo, Ebay ili slično. Takođe je zabranjeno prodavati ili izlagati literaturu Oriflame-a na prethodno navedenim prodajnim mestima. Na mestima koje po karakteru ne pripadaju maloprodaji, kao što su kozmetički saloni, proizvodi se mogu izlagati, ali ne i prodavati.
5.9 Sadržaji Oriflame vebsajta, kao što su tekstovi, grafikoni, fotografije, dizajn i programi, takođe su autorski zaštićeni i ne mogu se prilagođavati u bilo koje komercijalne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame.
5.10 Spamovanje – slanje velikog broja e-mail-ova striktno je zabranjeno. Oriflame Konsultant mora ograničiti broj promotivnih mailova koji šalje krajnjem potrošaču tako da primalac mail-a ne dobije više od 1 mail-a nedeljno. Naravno ti mail-ovi ne smeju biti poslati u ime kompanije Oriflame, tako da pošiljalac snosi potpunu odgovornost za sadržaj poruke.
5.11 Ni pod kakvim uslovima, Oriflame ne dozvoljava prepakivanje svojih proizvoda, niti bilo kakvu promenu pakovanja ili etikete. Oriflame proizvodi mogu se prodavati samo u originalnom pakovanju.
5.12 Ako se koriste prema naznačenim uputstvima, Oriflame proizvodi ne bi smeli da izazovu bilo kakvo oštećenje ili povredu. Oriflame daje garanciju za svoje proizvode, koja štiti i kompaniju i Konsultante. Ova garancija pokriva oštećenja ili povrede izazvane neispravnošću proizvoda, ali ne i one nastale usled nemarne, pogrešne ili nenamenske upotrebe proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo koje vreme preko Popusta po učinku ili Bonusa koji Konsultantu sleduje, od člana naplati fakture čiji je rok plaćanja istekao.

5.14 Oriflame ima pravo da promeni cene i asortiman proizvoda bez prethodne najave. Oriflame neće isplaćivati Popust po učinku, Bonus niti bilo kakvu drugu kompenzaciju za gubitke nastale usled promene cena i asortimana ili zbog nedostatka zaliha proizvoda.

5.15 Ukoliko se, nakon terminacije koda Oriflame Konsultanta, Oriflame složi:
(a) da otkupi proizvode od Konsultanta, moraju se ispuniti sledeći uslovi da bi Oriflame dozvolio povraćaj:
- povraćaj robe mora biti izvršen u roku od 12 meseci od datuma kupovine i
- biće povraćeno 90% od originalne neto cene posle odbitka bilo kojeg popusta ili bonusa ili nagrade u kešu u mreži, i
- stavke koje se vraćaju moraju biti trenutno aktuelne u Oriflame inventaru uključujući i Oriflame promotivne materijale, podršku prodaji ili pribore,

Za potrebe ove klauzule (a), trenutno aktuelni Oriflame inventar se odnosi na proizvode koji:
- nisu korišćeni, otvarani ili oštećeni na bilo koji način; i
- nije im istekao rok trajanja; 
- i dalje su aktuelni u Oriflame katalogu.
 
5.17 Ako je Oriflame Konsultant na bilo koji način uključen, legalno ili na drugi način, u bilo koji spor ili aktivnost koja može uključiti ili negativno uticati na Oriflame ili njegovu reputaciju, dotični Oriflame Konsultant mora o tome odmah obavestiti Oriflame.
5.18 Oriflame zadržava pravo da proširi ili promeni Plan uspeha, kvalifikacione kriterijume ili Kodeks i Pravila. Promene stupaju na snagu odmah.

6. PRAVA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA I SVIH VIŠIH STATUSA 

Osim opštih pravila koja se odnose na sve članove, sledeća pravila se odnose na Direktore i više statuse. Kršenje bilo kog od ovih posebnih Pravila dovodi do trenutnog gubitka direktorskog (i viših) statusa i privilegija, uključujući bilo kakve prihode, a može dovesti i do terminacije članstva.
6.1 Direktor i viši statusi moraju da izvršavaju sledeće obaveze prema svojoj Ličnoj grupi u okviru kataloškog perioda:
a) da regrutuje i konstantno radi na razvoju svoje Lične grupe.
b) da pomaže, vodi i motiviše članove Lične grupe.
c) da održava povremene sastanke kako bi obučavao, motivisao, postavljao ciljeve i pratio rad svojih članova.
d) da obučava svoje Oriflame Konsultante da vode svoj posao na najbolji način.
e) da održava stalnu komunikaciju sa članovima grupe i da ih informiše o datumu I mestu održavanja sastanaka, novim proizvodima, programima za obuku itd.
f) da učestvuje na svim seminarima i sastancima organizovanim od strane Oriflame-a
g) da sprovodi Etički kodeks i Pravila i da se ponaša za primer.
h) da prisustvuje poslovnim sastancima sa Oriflame-om na koje je pozvan od strane regionalnog menadžera prodaje. 
6.2 Direktor (i bilo koji viši status) ne sme da zastupa niti da bude član ni jedne druge kompanije direktne prodaje.
6.3 Ako supružnik Direktora (ili višeg nivoa) predstavlja ili je član bilo koje druge kompanije direktne prodaje, ne sme da prisustvuje Oriflame sastancima I događajima. Njegove aktivnosti moraju biti odvojene od Oriflame-a. Direktor (i viši statusi) mora obavestiti Oriflame ako je njegov supružnik zastupnik ili član bilo koje druge kompanije direktne prodaje.
6.4 U slučaju smrti Direktora (i višeg statusa), članstvo može u određenim slučajevima preneti nekome od članova porodice ili srodnika. Pismeni zahtev za prenos članstva mora biti dostavljen najkasnije 3 meseca od datuma smrti. Ukoliko pismenog zahteva ne bude bilo, članstvo će biti terminisano. Sledbenik članstva mora se zvanično složiti i poštovati pravila i uslove članstva u Oriflame-u.
6.5 Direktori (i viši statusi) moraju poštovati sva dodatna pravila ili instrukcije koje im Oriflame dostavi pismenim putem s vremena na vreme. 

7. POSTUPAK PRILIKOM ŽALBI
Svaka žalba na osnovu kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja biće upućena lokalnoj Oriflame organizaciji prodaje i / ili Generalnom direktoru Oriflame kompanije koja posluju u navedenoj zemlji. Sektor koji se bavi žalbama na svim tržištima vodi generalni direktor (Administrator Oriflame kodova) lokalne Oriflame kompanije.

 

DODATAK 1
Vodič za komunikaciju

KADA PRILAZITE KLIJENTU/ POTENCIJALNOM ORIFLAME KONSULTANTU POTREBNO JE:
Poželjno: da se predstavite i da predstavite Oriflame kompaniju
Poželjno: objasnite svrhu svog prilaska i vrte proizvoda koje Oriflame nudi  
Poželjno: probajte da odgovorite na svako pitanje na pravičan, istinit i razumljiv način 
Poželjno: iznosite samo one tvrdnje o proizvodima koje je Oriflame odobrio. Uputite vaš kontakt na Oriflame veb stranicu gde može da pronađe više informacija o proizvodima i tvrdnjama; 
Poželjno: poštujte privatnost i druga lična ograničenja klijenata (kao što su na pr. vreme, mesto, godine, fizičko stanje)
Poželjno: Prestanite sa svim objašnjenjima (i idite) ako to zatraže od vas  
Poželjno: Sakupljajte i čuvajte lične podatke klijenata ili potencijalnih klijenata kada je to potrebno i pobrinite se da te podatke čuvate i rukujete njima u skladu sa lokalnim zakonima o privatnosti i zaštiti privatnih podataka 
Poželjno: Kad god prodajete Oriflame proizvode:
Obavestite potrošača o tačnoj ceni i proizvodima, uslovima plaćanja i datumu isporuke 
Dajte vašim potrošačima štampani formular u trenutku prodaje 
Obavestite potrošača o roku za reklamaciju u kome može otkazati svoju porudžbinu kao i tokom kog ima pravo na povraćaj cene proizvoda za one proizvode koje vraća u takvom stanju da se mogu vratiti u prodaju kao novi  
Garancije Oriflame proizvoda, usluga nakon prodaje i sve procedure u skladu sa tim. 
 Poželjno: Kada se predstavljate potencijalnim klijentima: 
Jasno im stavite do znanja da prihodi i prodaja variraju od osobe do osobe i najviše zavise od veština prodavca, vremena i truda koji se uloži kao i drugih faktora; i  
Pružite im dovoljno informacija kako biste im omogućili da razumno procene priliku za zaradu prihoda.

 

Uvek slobodno podsetite svoje kontakte na činjenicu da je Oriflame ugledna kompanija za direktnu prodaju koja se fokusira na razvoj inovativnih proizvoda na održiv način. Oriflame nudi kvalitetne proizvode i mogućnost izgradnje biznisa. Poslovna prilika pruža nezavisan, zabavan i fleksibilan način poboljšanja finansijske pozicije, uz istovremeno jačanje ličnih i poslovnih sposobnosti i samopoštovanja.

KADA PRILAZITE KLIJENTU/ POTENCIJALNOM ORIFLAME KONSULTANTU:
Nepoželjno: Ne forsirate potrošača na kupovinu ili učlanjenje – u redu je ako oni to ne žele; možda će vam se ipak vratiti ako ostavite lep utisak profesionalnosti na njih i ako ih tretirate s poštovanjem. 
Nepoželjno: Nemojte prenaglašavati benefite proizvoda – pošteno i iskreno podelite svoje iskustvo o proizvodu; uvek uputite na liflet o proizvodu i druge informacije koje pruža kompanija 
Nepoželjno: Nemojte prenaglašavati činjenice:
o Upotrebu, karakteristike i benefite Oriflame proizvoda 
o Priliku za zaradu Oriflame ponude (u smislu npr. vremena i lakoće dostizanja nivoa, očekivane količine zarade na svakom nivou i generalno lakoće i verovatnoće uspešnosti i – zapamtite, sve zavisi od vremena i truda koje je osoba spremna da uloži kao i od ličnih veština!
o Priče o vašem sopstvenom uspehu i iskustvu sa Oriflame – om ili tuđem iskustvu i uspehu sa Oriflame-om ne smete deliti ako su lažni ili ako navode na pogrešne zaključke.
Nepoželjno Ne smete lagati, obmanjivati niti biti agresivni, napadni ili bez poštovanja  
Nepoželjno: Ne ustručavajte se da kažete svom klijentu ako nemate ili niste sigurni u vezi odgovora na njegovo pitanje i ne oklevajte da kontaktirate Oriflame podršku prodaji kako biste razjasnili pitanje; onda se vratite klijentu sa tačnim odgovorom
Nepoželjno: Ne smete  bez potrebnog ovlašćenja ili na neadekvatan način koristiti lične podatke klijenata, drugih Oriflame konsultanata i potencijalnih Oriflame članova
Nepoželjno: Nemojte praviti poređenja sa drugim kompanijama koja nisu zasnovana na činjenicama i koja se ne mogu proveriti 
Nepoželjno: Ne smete nepravedno oštetiti reputaciju neke druge kompanije ili sistematski mamiti ili tražiti prodajne snage druge kompanije
Nepoželjno: navesti osobu da kupi robu na osnovu izjave da osoba može da smanji ili povrati kupovnu cenu upućivanjem drugih klijenata na vas za slične kupovine

 

Dodatak 2
Pravilnik ponašanja na Online platformama

 
1. UVOD
Ovo pravilo služi za razjašnjenje kako Oriflame Konsultanti mogu oblikovati svoju prisutnost na internetu bez ometanja aktivnosti branda Oriflame ili kršenja zakona, pravila i sporazuma povezanih s autorskim pravima.
2. OPŠTA OBJAŠENJENJA 
Oriflame nudi svojim Konsultantima razni alate za prodaju i promociju Oriflame proizvoda i poslovnih prilika na Internetu.
Danas su Oriflame aplikacije jedini odobreni digitalni alati u kojima Konsultanti mogu ponuditi proizvode za prodaju, kao i prikazati slike i logotipe kojima je Oriflame vlasnik prava.
Konsultantima je takođe dopušteno da hostuju web stranice na kojima komuniciraju o Oriflame - u, njegovim proizvodima i mogućnostima sve dok je jasno navedeno da to nisu zvanične Oriflame stranice. U svakom trenutku mora biti transparentno ko stoji iza web-lokacije i relevantni kontaktni podaci moraju biti vidljivi.
Konsultant bi trebalo da svojim rečima podeli informacije i može citirati samo Oriflame - ove tekstove jasno pozivajući se na izvor.
Konsultant ne sme praviti web-lokacije za e-trgovinu na kojima se Oriflame proizvodi prodaju, kao ni da na drugi način obavlja e-trgovinu izvan odobrenih Oriflame aplikacija.

3. IME DOMENA
Konsultanti ne mogu da registruju imena domena koja sadrže reč „oriflame“. Konsultant neće registrovati stranicu / grupu društvenih medija sa imenom i slikom koja može dovesti potrošača u zabludu da je njegova stranica zvanična Oriflame stranica / grupa:
 - Društvene mreže (npr. Facebook, VKontakte, Instagram) stranica / ime grupe i slika će jasno naznačiti da se njome upravlja od strane pojedinca, npr. “Anin Oriflame tim” sa Aninom fotografijom.
- kada je u pitanju stranica na društvenim mrežema, naziv grupe neće biti imenovan na primer “Oriflame Casablanca” sa zvaničnom Oriflame slikom npr. Oriflame logom ili drugim preporznatljivim Oriflame slikama.
4. OBAVEŠTENJE (DISKLEJMER)
Konsultanti koji imaju vlastite veb stranice i navode da su deo Oriflame-a moraju se pobrinuti da jasno objave informacije da su ili
a) Nezavisni konsultanti za prodaju Oriflame-a
b) Nezavisni Oriflame konsultanti, ili
c) Nezavisni Oriflame Konsultatni za lepotu (mora biti lokalno verifikovano da su termini isti kao u SP Leaders izdanju).
Ove informacije moraju biti jasno objavljene na početnoj stranici, kao i na obaveštenju (disklejmeru)  koje je vidljivo na svim stranicama veb stranice. Ime i kontaktne informacije treba da budu dostupne na veb-lokaciji ili u informacijama o računu za stranicu društvenih mreža.
Ako Konsultant ima privatnu veb stranicu koja nije u vezi sa Oriflame-om, ova politika je, naravno, nevažeća.

5. SADRŽAJ I REFERENCE ZA ORIFLAME 
Nijedan sadržaj neće biti kopiran sa zvanične Oriflame veb stranice i objavljen pod vlastitim imenom Konsultanta. Ako Konsultant poveže zvanični Oriflame sadržaj sa svojom stranicom iz Oriflame-ovog domena, to mora biti jasno navedeno.
6. SLIKE
Konsultant ne sme snimati nepokretni ili pokretni slikovni materijal sa zvaničnog Oriflame sajta i objavljivati na svom sajtu. Svi materijali sa slikama zaštićeni su autorskim pravima, a Oriflame je stekao prava na korišćenje. Ova prava se ne proširuju na Konsultante.

- Pokretne slike; videomaterijali itd: Mogu se koristiti kroz
funkciju deljenja ako i kada je dostupna. Funkcija deljenja omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

- Slike modela ili osoba: Mogu se koristiti kroz
funkciju deljenja ako i kada je dostupna. Funkcija deljenja omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

- Slike Oriflame proizvoda: Mogu se koristiti sa našim bez funkcije deljenja sve dok se izvorna lokacija spominje na vidljiv i nedvosmislen način (na primer: „izvor: www.oriflame.com 2012“).
Svi zahtevi treće strane koji se mogu uputiti Oriflame-u će biti preneti na Konsultanta.
 
7. ORIFLAME LOGO
Oriflame logo se može koristiti u formatima koji se mogu naći na službenim Oriflame stranicama. Logo ne može biti promenjen ili animiran i može se koristiti samo kao zaglavlje ili podnožje stranice, kao i u potpisima e-pošte u originalnom formatu.

8. DELJENJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Oriflame ohrabruje prisustvo na blogovima, društvenim mrežama i slično. Konsultanti se ohrabruju da bloguju i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima gde smatraju da je to prikladno, ali se moraju pridržavati Etičkog kodeksa, član 1.3. U najvećoj mogućoj meri preporučujemo da Konsultant koristi funkcije deljenja koje obezbeđuje Oriflame kako bi obezbedio tačne informacije o prikazu i izvoru.

9. MARKETING NA INTERNET PRETRAŽIVAČIMA
Konsultanti mogu da vode marketing na internet pretraživačima, kao što je Google Adwords, ako poštuju pravila Oriflame-a o online prisutnosti. Dodatno;

- U oglasu mora biti jasno naznačeno da je kreiran od strane nezavisnog konsultanta
- naslov ne treba da ostavlja utisak da je to zvanični ili na bilo koji način ovlašćen oglas od strane Oriflame-a;
- Zabranjeno je koristiti Oriflame kao ključnu riječ.

Molimo Vas da uzmete u obzir da svaki kupac npr. Adwords oglasa ukoliko svojim ponašanjem krši prava bilo kog drugog vlasnika robne marke sam odgovora za to.

Za više praktičnih informacija i primera kako slediti Konsultantsku online politiku, pogledajte Digitalni priručnik za konsultante.